Streda, 29. marec, 2023 | Meniny má Miroslav

Kauza ZUŠ P. M. Bohúňa

Reakcie na dianie v dolnokubínskej zuške.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: LUCIA ŠPITALOVÁ)

Ján Šimún, poslanec MsZ:

Ako predseda rady školy som bol vyzvaný rodičmi a učiteľmi, aby som objasnil situáciu na ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Podám fakty v krátkosti a bez komentára.

V máji 2011 bolo na mestský úrad doručené anonymné udanie, na základe ktorého bola na škole vykonaná kontrola. Z novín som sa dočítal, že autorkou udania bola prepustená učiteľka Romana Šumská, ktorá ešte niekoľko mesiacov predtým pracovala ako zástupkyňa riaditeľa, jeho najbližšia spolupracovníčka.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa zverejnenej správy udanie obsahuje v takomto poradí tieto obvinenia:

SkryťVypnúť reklamu

1. Vedenie školy preferuje organizáciu podujatí ako Talenty pre Európu, Kubínska hudobná jeseň, Violino Arvenzis a Musica Arvenzis pred vlastným poslaním ZUŠ, ktorým je poskytovanie základného umeleckého vzde-lania.

2. Prevažná časť súčasných aktivít a iniciatív vedenia školy je orientovaná na realizáciu a získavanie finančných prostriedkov pre vyššie uvedené projekty.

3. Škola by nemala na tieto aktivity doplácať ani ekonomicky ani absenciou manažmentu školy o jej prvoradú činnosť.

4. Nejasná je činnosť a hospodárenie Art Air centra a neprehľadné je narábanie s finančnými prostriedkami od rodičov.

Výsledky kontroly môžem zhrnúť nasledovne. Kontrola nezistila nijaké odcudzenie ani zneužitie finančných, ani iných prostriedkov. Na škole to ani nie je možné, pretože podklady sú vždy ku koncu mesiaca kompletne predkladané nadriadenému odboru školstva na kontrolu. Práve naopak. V Air Art Centre sa vytvoril zisk a bol odvedený na mestský úrad. Ak by kontrolórka odrazu zistila trestné porušenie zákona, oznámila by to určite orgánom činným v trestnom konaní. Nič také doteraz neurobila.

SkryťVypnúť reklamu

Kontrola poukazuje ako hlavný nedostatok financovanie akcií súvisiacich s vyučovacím procesom. Takýto priamy kontakt pedagógov a žiakov so tvorcami a interpretmi nielen zo Slovenska je pre deti nenahraditeľný a je v zahraničnej odbornej literatúre vyzdvihovaný ako moderná a vysoko efektívna vyučovacia metóda. Organizovanie týchto akcií mal Leonard Vajdulák vo svojom programe, keď kandidoval na riaditeľa tejto školy.

Program odsúhlasila následne rada školy a bol rovnako predložený mestskému úradu, ktorý dodnes nič proti nemu nenamietal. Romana Šumská sa vo funkcii zástupkyne riaditeľa nikdy nepostavila proti tomuto programu. Mestský úradu nikdy nestanovil, aký má byť počet akcií, či viac alebo menej. Práve za realizáciu týchto podujatí bol riaditeľ školy Leonard Vajdulák v roku 2008 vyznamenaný primátorom mesta a poslancami titulom Osobnosť roka.

SkryťVypnúť reklamu

Kontrola bola začatá a vykonaná bez riaditeľa školy. Všetko nasvedčuje tomu, že to tak muselo byť. Riaditeľ bol v čase začatia kontroly na príkaz primátora na stretnutí s veľvyslankyňou asi hodinu vo vedľajšom mestskom úrade. Kontrolórka nechcela naňho počkať. Mesto tiež vopred vedelo o riaditeľovom pobyte v liečebnom ústave po ťažkom úraze, na následky ktorého bol niekoľko mesiacov práceneschopný. Termín liečenia mu bol pridelený a nedal sa zmeniť.

Kontrolórka hodnotila riaditeľa aj z pedagogického hľadiska, na čo skutočne nemala oprávnenie ani vedomosti. Každý učiteľ vie, ktorý úrad je na to zákonom určený. Takto vznikli nedorozumenia, ktoré riaditeľ neskôr po predložení písomného zápisu vysvetlil a preukázal. Viaceré postupy, ktoré kontrolórka považuje za chybné, vznikli tým, že odbor školstva nikdy nevydal pokyn na ich vykonávanie a riaditelia všetkých škôl ich vykonávali podľa svojho najlepšieho vedomia.

Dôkazom toho je aj to, že viaceré rovnaké „nedostatky“ boli zistené aj v druhej ZUŠ I. Ballu o pár týždňov neskôr, len nie sú už vydávané za závažné porušenia zákona.

V septembri 2011 bol protokol z kontroly a správa riaditeľa o odstránení nedostatkov prerokované na zasadnutí mestského zastupiteľstva Poslanci ich vzali na vedomie a za takéto stanovisko hlasovali všetci. Oba materiály prerokovala komisia školstva, ktorá prijala argumenty riaditeľa. Jednohlasne prijala stanovisko, že berie správu na vedomie. Riaditeľ podal sťažnosť na vystupovanie kontrolórky a priebeh kontroly. Komisia pre riešenie sťažností sa písomne vyjadrila, že nemôže posudzovať činnosť kontrolórky, pretože môže posudzovať iba činnosť hlavného kontrolóra.

Rada školy prerokovala výsledky kontroly za prítomnosti Márie Dudákovej, vedúcej odboru školstva mestského úradu. Na priamu otázku členom rady Márii Stanovskej a Jurajovi Jonákovi, či bolo zistené nejaké závažné porušenie zákona, obaja odpovedali, že nie. Za uznesenie, že rada berie na vedomie predložené materiály, hlasovali všetci členovia. Mária Dudáková prehlásila, že skoro všetky nedostatky už boli odstránené a prijala opatrenia, aby sa v budúcnosti nevyskytli. Týmto všetci považovali kontrolu za uzatvorenú. Lenže táto kontrola je len kamienkom v niekoľkoročných útokoch nielen na školu, ale aj na jej riaditeľa. A tie neustávajú.

Dňa 15. decembra 2011 niektorí poslanci na zasadnutí prehlásili, že na škole panuje strach a chaos. Toto lživé tvrdenie sa dotklo zamestnancov školy a požiadali poslancov, aby sa im ospravedlnili. Prehlásenie podpísalo 28, štyria nepodpísali. Zamestnanci požiadali o stretnutie s primátorom, na ňom vyjadrili všetci svoj postoj. Po prázdninách budú na stretnutie so zamestnancami školy a radou školy pozvaní všetci poslanci aj mestský úrad. Rovno na mieste sa presvedčia o pravde. Ak prídu. Na facebooku funguje skupina pod heslom Pravda o ZUŠ. Na mailovú adresu primátora prichádzajú podporné stanoviská pre riaditeľa školy od osobností kultúry zo Slovenska i Čiech. Pridať a podpísať sa môžu všetci slušní ľudia. Škola, jej pedagogický kolektív aj jej riaditeľ majú právo na očistenie svojho mena. Každý si môže vytvoriť svoj názor.

Naše mesto, jeho občania a najmä deti si nezaslúžia, aby prišli s riaditeľom Vajdulákom o medzinárodné Talenty pre Európu, o svetovú súťaž Violino Arvenzis, o Kubínsku hudobnú jeseň, vianočné adventné koncerty, znovuobjavenie diela Mikuláša Zmeškala, pravidelné medzinárodné letné workshopy, Musica Arvenzis, plány mesta z projektu na súťaž Európske hlavné mesto kultúry 2013.Toto všetko sú výsledky práce riaditeľa Vajduláka a kolektívu pod jeho vedením. Našu ZUŠ P. M. Bohúňa, Leonarda Vajduláka aj Dolný Kubín pozná vďaka nim bez preháňania celý svet. Naopak, mená ľudí so zlými úmyslami nepozná za hranicami nášho mesta nikto.

Ján Raclavský, poslanec MsZ:

Po vykonaní kontroly a spísaní protokolu hlavným kontrolórom mesta bolo na ZUŠ P. M. Bohúňa zistených niekoľko závažných porušení. Takéto zistenia mňa ako poslanca mesta Dolný Kubín nenechali ľahostajným. K výsledkom kontroly som sa vyjadril až vtedy, keď bola potvrdená relevantnosť a objektívnosť kontroly zo strany Úradu hlavného kontrolóra.

Uvedomujem si svoju zodpovednosť plynúcu z pozície poslanca mestského zastupiteľstva. Preto som presvedčený, že sa k vzniknutej situácii na ZUŠ P. M. Bohúňa mám právo vyjadrovať. Medzi základné povinnosti poslanca patrí kontrola nakladania verejných prostriedkov. Ak v tomto prípade boli financie vynakladané neefektívne alebo na iné aktivity, než na aké boli určené, budem trvať na vyvodení zodpovednosti.

Každému z nás ide o to isté, poskytnúť deťom a mládeži čo najkvalitnejšie vzdelávanie. V tomto si vašu úlohu nesmierne vážim a ctím.

Milan Šupa, učiteľ:

V poslednej dobe sa na verejnosti opäť znáša kritika na Základnú umeleckú školu Petra Michala Bohúňa, ktorá je smerovaná predovšetkým na jej vedenie a celkom konkrétne na osobu jej riaditeľa Leonarda Vajduláka.

Akoby šibnutím čarovného prútika sa zrazu stráca všetko to dobré, čo má táto škola za sebou. Všetky tie nespočetné úspechy jej žiakov na mnohých slovenských a medzinárodných súťažiach, dlhoročné organizovanie renomovanej medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta a už ani nehovoriac o súťaži mladých husľových virtuózov európskeho rozmeru s názvom Talenty pre Európu či o Kubínskej hudobnej jeseni, ktorá je už taktiež pojmom.

Meno malej školy z Dolného Kubína, nesúcej meno Petra Michala Bohúňa, sa stalo známym nie len na Slovensku, ale doslova v celej Európe. Za týmto všetkým je skryté obrovské množstvo práce, osobnej obetavosti a nadšenia ako vedenia školy, tak i celého pedagogického kolektívu.

Toto všetko dnes však veľmi rýchlo stráca váhu a význam. ZUŠ P. M. Bohúňa zrazu upadla do nemilosti a v médiach i na verejnosti je o nej dlhodobo vytváraný iba negatívny obraz. Tisíckrát opakovaná lož sa nakoniec stáva pravdou! Práve toto je spôsob, prostredníctvom ktorého je verejná mienka už dlhodobo cielene manipulovaná so zámerom poškodiť dobré meno tejto výnimočnej školy.

Ja osobne som nikdy nepatril medzi ľudí, ktorí by mali potrebu zapájať sa nejakým mimoriadne aktívnym spôsobom do verejného diania, ale teraz mi to jednoducho nedá, pretože pod tlakom tohto, čo sa deje, si uvedomujem, že ten, kto sa neprotiví zlu, sa určitým spôsobom previňuje.

Skúsme teda nateraz zanechať všetky spomínané úspechy tejto školy ako bezpredmetné a zamerajme sa iba na osobu jej riaditeľa, ktorý je skutočným cieľom všetkej tej negatívnej manipulácie.

Život ma naučil neposudzovať ľudí rozumom, ale predovšetkým srdcom. To rozumové nás totiž môže veľmi ľahko oklamať, pretože vonkajšia pretvárka sa stáva životným štýlom mnohých ľudí dneška. Avšak naše srdce nás nesklame nikdy, pretože ono je schopné vnímať skutočnú, vnútornú hodnotu iného človeka, čiže to, akým skutočne vnútorne je a nie na čo sa navonok iba hrá.

No a na základe tohto neomylného kritéria musím konštatovať, že Leonard Vajdulák je vnútorne dobrým človekom! A dovolím si celkom objektívne, a to na základe dlhoročných skúseností, tvrdiť, že je tým najlepším riaditeľom široko ďaleko. Riaditeľom, ktorý popri svojich nesporných organizačných a iných mimoriadnych kvalitách nikdy neskĺzol do malichernosti a diktátorstva. Ktorý popri všetkých oprávnených požiadavkách voči svojim podriadeným vždy dokázal byť hlboko ľudský, čo je v dnešnej dobe už doslova rarita.

Pre mňa a pre absolútnu väčšinu pedagógov, ktorí si vedia vážiť skutočné hodnoty, je šťastím, že môžeme mať takéhoto riaditeľa. Pýtam sa, kto v Dolnom Kubíne, alebo aj v rámci celého Slovenska, môže takéto niečo naozaj úprimne povedať o svojom riaditeľovi či najbližšom nadriadenom?

Na Slovensku sme si už zo zištných či mnohých iných ďalších dôvodov zničili mnoho dobrého. Sme naozaj až takí nepoučiteľní, že v tom chceme aj naďalej pokračovať a zlomyseľne hádzať polená pod nohy výnimočným ľuďom?

No a čo sa týka finančného hospodárenia ZUŠ P. M. Bohúňa, je úplne štandardné, ako na ktorejkoľvek inej škole. V súvislosti s nedávnou finančnou kontrolou z mestského úradu mi napadá jedno paradoxné vyjadrenie z lekárskeho prostredia: Zdravý človek neexistuje! Ak áno, bol iba zle vyšetrený. Keď sa teda chce, chyba sa nájde vždy. Aj preto býva podľa môjho názoru posudzovanie srdcom omnoho pravdivejšie, ako všetky umelo vykonštruované a osobne zaujaté obvinenia.

Kolektív učiteľov ZUŠ P. M. Bohúňa však stojí za riaditeľom. Nie z donútenia, ani im to nebolo nariadené. Stojíme za ním dobrovoľne a zo svojho vlastného presvedčenia, dúfajúc, že pravda a dobro nakoniec predsa len zvíťazia nad zlom a všetkými zlomyseľnými nepravdami.

Zdena Poracká, poslankyňa MsZ:

Nie som zástancom riešenia odborných problémov ich medializovaním. Problémy sa majú riešiť tam, kde vznikli, na odbornej úrovni a kompetentnými ľuďmi.

Za takýto odborný problém považujem aj výsledky kontroly, ktorá bola útvarom kontroly mesta vykonaná v ZUŠ P. M. Bohúňa na základe podnetu osoby , ktorá požiadala o utajenie totožnosti (zverejnením mena bol porušený zákon o sťažnostiach) a na základe plánu práce útvaru kontroly. Výsostne odborná vec sa však stala už takpovediac vecou verejnou.

Záležitosť, ktorá mala byť uzatvorená na úrovni zriaďovateľa a štatutára ZUŠ, sa posunula do roviny laickej, keď sa k nej vyjadrujú a stanoviská zaujímajú ľudia nielen bez znalosti faktov o kontrole, ale aj bez odborných znalostí zákonov a iných právnych predpisov upravujúcich danú problematiku.

Do vyslovene odbornej problematiky sa v záujme niekoho a niečoho vniesli záležitosti s ňou absolútne nesúvisiace. Na ich základe dochádza k ovplyvňovaniu verejnej mienky a prekrúcaniu faktov, šíreniu poloprávd a neprávd.

Aj mňa sa „kauza ZUŠ“ bytostne dotýka. Ako poslankyňa mestského zastupiteľstva som zo zákona spoluzodpovedná za efektívne a hospodárne využívanie finančných prostriedkov a majetku mesta a za dodržiavanie zákonov. Som tiež predsedníčkou Komisie pre prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta pri MsZ v Dolnom Kubíne. Tejto komisii primátor mesta odstúpil na prešetrenie sťažnosť riaditeľa ZUŠ P. M. Bohúňa na spôsob, priebeh a závery kontroly vykonanej útvarom hlavného kontrolóra mesta.

Som jednou z tých poslankýň a poslancov, ktorých kolektív zamestnancov ZUŠ vyzval písomne na ospravedlnenie sa za svoje vystúpenia a vyjadrenie názorov k danej problematike. Ako osoba osobitne odborne spôsobilá z oblasti kontroly a majúca v kontrole verejnej správy mnohoročnú prax, som sa ku kontrolným zisteniam a spôsobu uzavretia kontroly vyjadrovala iba z odborného hľadiska, s detailnou znalosťou spisového materiálu o výsledkoch kontroly a so znalosťou právnych predpisov upravujúcich danú problematiku. V záujme objektivity považujem za potrebné podeliť sa s vami aj o moje poznatky a názor.

Za prvoradé považujem uviesť, že predmetom a cieľom kontroly bola kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a podnikateľská činnosť ZUŠ P. M. Bohúňa z hľadiska, či je táto vykonávaná v súlade s platnou legislatívou. Kontrola mala vymedzený okruh právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť predmetu kontroly a s ich ustanoveniami porovnávala zistený stav.

Výsledkom bolo spolu 22 kontrolných zistení, t. j. zistení, kde skutočný stav nebol v súlade so zákonom, resp. inou právnou normou. Na základe námietok uplatnených riaditeľom ZUŠ boli v dvoch prípadoch kontrolné zistenia upravené úplne, resp. čiastočne v prospech kontrolovaného subjektu. Ostávajúcich 20 zistení nik nevyvrátil v priebehu kontroly, ale ani od jej ukončenia doteraz. Sú teda platné a tak je ich potrebné aj posudzovať.

Kontrolou boli zistené závažné nedostatky, ktoré sú v protokole z kontroly a v dodatku č. 1 k nemu detailne uvedené. Bolo zistené napr. porušenie ustanovení zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona o umeleckých fondoch zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, Zákonníka práce, zákona o cestovných náhradách.

Bol tiež porušený Metodický pokyn MŠ SR, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti, Vyhláška MŠ SR, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre pedagogických a odborných zamestnancov, Opatrenie MF S a Pracovný poriadok školy. K porušeniu niektorých z uvedených zákonov došlo viackrát.

Ďalej bolo zistené viacnásobné neefektívne vynaloženie verejných prostriedkov z rozpočtu školy v zmysle zákona o finančnej kontrole, neoprávnene vyplatené finančné prostriedky zo mzdového fondu a nedodržanie učebných plánov.

Výsledkom kontroly a všetkými námietkami podanými riaditeľom ZUŠ sa podrobne zaoberal a stanovisko z hľadiska ich opodstatnenosti zaujal hlavný kontrolór mesta, ktorý niekoľkokrát zdôraznil, že za všetkým, čo bolo zistené, stojí a zistenia považuje za závažné a vyžadujúce vyvodenie záverov z nich.

Výsledkami kontroly sa zaoberala aj spomínaná komisia MsZ. Táto bola zo zákona kompetentná posúdiť sťažnosť riaditeľa ZUŠ v tých jej častiach, v ktorých smerovala voči hlavnému kontrolórovi mesta. Uvádzam týmto na pravú mieru vyjadrenie Jána Šimúna, ktorý vo svojom príspevku uviedol informáciu, z ktorej sa čitateľ môže mylne domnievať, že komisia mohla, ale neposudzovala činnosť kontrolórky.

Skutočnosť je taká, že zo zákona a v zmysle smerníc mesta komisia nemá k prešetreniu výkonu kontroly kontrolórkou mesta kompetencie. Túto kompetenciu má a využil ju hlavný kontrolór tak, ako je to už vyššie uvedené.

Prešetrením jednotlivých bodov sťažnosti riaditeľa ZUŠ nebolo ani v jednom prípade zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov Mesta Dolný Kubín hlavným kontrolórom mesta. Komisia preto uzavrela sťažnosť v časti smerujúcej proti činnosti hlavného kontrolóra ako neopodstatnenú v plnom rozsahu.

Z uvedeného vyplýva, že predmetom kontroly, teda ani následného rokovania o jej zisteniach, nebolo hodnotiť riaditeľa ZUŠ ako umelca, ani ako organizátora umeleckých podujatí a už vôbec nie ako osobnosť. Nechápem preto, prečo sa práve týmto smerom uberá kauza a hrá sa na takúto citlivú strunu.

Zamestnanci školy písomne obvinili niektorých poslancov z poškodzovania ich mena, mena školy a jej riaditeľa. Urobili tak bez akýchkoľvek dôkazov a dovolím si tvrdiť, že aj bez dôkladnej znalosti relevantných dokumentov a predpisov. Zašli tak ďaleko, že žiadajú, aby sme sa im za svoje verejne prezentované názory ospravedlnili. Tieto závažné obvinenia zverejnili v médiách.

Sama za seba vyhlasujem, že sa nemám komu a za čo ospravedlniť, plnila som si svoju poslaneckú povinnosť a postupovala som pri tom prísne odborne. Naopak, som toho názoru, že uvedeným konaním podpísaní zamestnanci školy poškodili moje meno a to úplne bezdôvodne. Predmetom mojich vyjadrení boli iba výsledky kontroly, neskĺzla som do roviny ohovárania a osočovania nikoho. Práve naopak, sama som upozornila kolegu poslanca, že máme rokovať o záveroch kontroly a nie kádrovať a rozoberať vzťahy na pracovisku.

Na rokovaní MsZ som uviedla, že oceňujem, čo škola a jej riaditeľ robia v oblasti kultúry pre mesto, ako ho svojimi aktivitami reprezentujú navonok a že nik nespochybňuje to dobré, čo riaditeľ pre školu urobil.

Je pre mňa nepochopiteľné, že sú z kauzy obviňovaní tí, ktorí nedostatky zistili a tí, ktorí so znalosťou veci žiadajú ďalej konať a vyvodiť dôsledky v súlade so zákonom, a nie tí, ktorí sú za zistené nedostatky a porušenie zákonov zodpovední. Podľa môjho názoru by bolo poctivé a čestné, keby každý prijal za vzniknutú situáciu svoj diel zodpovednosti aj so všetkými dôsledkami.

Prečo sa uzavretie výsledkov kontroly presunulo z odbornej do laickej a osočujúcej roviny? Kto a prečo potreboval postaviť proti sebe zamestnancov školy a poslancov? Prečo niekto v mene zamestnancov školy poslal poslancom list plný neprávd a urážok, poskytol ho médiám a pošpinil meno tých, ktorí žiadali zákonné riešenia? Za čo sa máme ospravedlniť?

Prečo zamestnanci školy v súvislosti s touto kauzou používajú pojmy ako odcudzenie, rozkrádanie, sprenevera, krádež, nátlak na primátora, čestnosť - nečestnosť, úmyselné - neúmyselné konanie (sú to vážne slová a nie som si vedomá, že takéto slová použil niekto v protokole či v priebehu jednaní o záveroch kontroly)? Prečo píše pedagóg školy vo svojich článkoch o rozsiahlej a štvavej kampani voči škole, jej pedagógom, riaditeľovi?

Prečo chce niekto v zamestnancoch školy a v rodičoch detí, ktoré ju navštevujú, vzbudiť dojem, že je ohrozená existencia školy, že niekto usiluje o jej zlúčenie s inou ZUŠ, že niekto chce zobrať prácu jej zamestnancom? Prečo som dostala urážlivé sms od kolegu poslanca, prečo dostala kontrolórka anonymný list? Prečo to všetko? V záujme čoho a koho?

Napadá ma ešte veľa podobných otázok. Skúšam na ne nájsť odpoveď a mozaika sa mi pomaly skladá.

Skús aj Ty, vážený čitateľ, aspoň premýšľať o tom, čo som napísala, over si moje slová. Ak sa nad nimi čo i len zamyslíš, neboli zbytočné. A ak budú viesť k nájdeniu objektívnej pravdy, budem to považovať za úspech. V zá-ujme veci, cti a pravdy v kauze ZUŠ P. M. Bohúňa. Zoznám sa s faktami, poznaj objektívnu pravdu.

Prosím primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta o sprístupnenie celého spisového materiálu z kontroly na webovej stránke mesta. Potom sa možno tí z vás, ktorí budú mať záujem poznať pravdu, sami presvedčia o tom, že kauza ZUŠ je účelovo a umelo vytvorená. V prospech koho? To si potom budete môcť domyslieť aj sami.

Riaditeľovi ZUŠ P. M. Bohúňa a kolektívu podpísaných zamestnancov školy odkazujem, že ak si ešte stále myslia, že bolo poškodené ich meno a meno ich školy, majú možnosť domáhať sa ich očistenia súdnou cestou.

Jozef Kaščák, hovorca mesta Dolný Kubín:

Mesto Dolný Kubín v záujme objektívneho pohľadu na dianie v ZUŠ P. M. Bohúňa sprístupňuje od pondelka 16. januára všetky materiály týkajúce sa kontroly v tejto zuške, t.j. správu (protokol), dodatky, zápisnice, stanoviská atď. na svojej webovej stránke.

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. Neviditeľná technológia vás ochráni pred podvodom, stačí si ju v mobile aktivovať
 3. Ako sa vás dotknú nasledujúce mesiace? Predpovedajú traja odborníci
 4. Novelizácia druhého piliera: doplatia chudobní na bohatých?
 5. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO?
 6. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov
 7. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch
 8. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu
 1. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO?
 2. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov
 3. Novelizácia druhého piliera: doplatia chudobní na bohatých?
 4. Ako poraziť vysokú infláciu? Napríklad výnosom 24 % za 3 roky
 5. 8 vecí, na ktoré záhradkári pravidelne zabúdajú
 6. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch
 7. 7 rýchlych tipov, ako lepšie hospodáriť v domácnosti
 8. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu
 1. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve 7 649
 2. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu 7 163
 3. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá 5 722
 4. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch 3 761
 5. Má vaše dieťa nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu? 2 647
 6. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 2 589
 7. V malej obci na Kysuciach vyučujú s modernými technológiami 2 573
 8. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 1 708

Blogy SME

 1. Viera Spišáková: Trapas topánkový
 2. Roland Ondrus: Bolt
 3. Jozef Drahovský: Rýchlejšia výstavby diaľnic
 4. Irena Šimuneková: Náučný chodník obcou Rybník
 5. Vladimír Hatara: Mizme tu páni!
 6. Ľubomír Maretta: Sto krát
 7. Martina Paulenová: Veľké pocity malých detí
 8. Roman Kebísek: Slovenské povstanie r. 1848 trvalo 10 dní, bolo len v okolí Myjavy
 1. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 23 058
 2. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 10 687
 3. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov 7 643
 4. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 6 741
 5. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody 5 387
 6. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku 4 860
 7. Ján Valchár: Tak teda dobre, vy otravy 2 808
 8. Ján Valchár: Personálne čistky v Rusku (keď oligarchovia zúfajú) 2 618
 1. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 3. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 4. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 8. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Rozlúčka nižnianskych turistov so snehom v Látanej.

Nájdite si čas na voľný čas. Prehľad podujatí na najbližšie obdobie.


16 h
Dolný Kubín prvý zápas zvládol, v druhom ťahal za kratší koniec.

Hokejisti Dolného Kubína hrali prvé zápasy na domácom štadióne.


12 h
Kolkári Trstená Starek vyhrali medzinárodnú Interligu a stali sa zároveň majstrami Slovenska.

Oravský klub v predstihu vyhral spoločnú súťaž Čechov a Slovákov.


18 h

Registrácia je grátis, v hre sú lukratívne ceny.


27. mar

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Víchrica, ktorá v nárazoch dosiahla silu orkánu, napáchala obrovské škody.


16 h

Polícia už prípad vyšetruje.


a 1 ďalší 20 h

Policajt mimo službu išiel okolo chlapca a zastavil.


27. mar

Tragický príbeh je obrazom totalitného režimu.


27. mar

Blogy SME

 1. Viera Spišáková: Trapas topánkový
 2. Roland Ondrus: Bolt
 3. Jozef Drahovský: Rýchlejšia výstavby diaľnic
 4. Irena Šimuneková: Náučný chodník obcou Rybník
 5. Vladimír Hatara: Mizme tu páni!
 6. Ľubomír Maretta: Sto krát
 7. Martina Paulenová: Veľké pocity malých detí
 8. Roman Kebísek: Slovenské povstanie r. 1848 trvalo 10 dní, bolo len v okolí Myjavy
 1. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 23 058
 2. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 10 687
 3. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov 7 643
 4. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 6 741
 5. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody 5 387
 6. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku 4 860
 7. Ján Valchár: Tak teda dobre, vy otravy 2 808
 8. Ján Valchár: Personálne čistky v Rusku (keď oligarchovia zúfajú) 2 618
 1. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 3. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 4. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 8. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu