Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky
MY ORAVSKÉ NOVINY, OFICIÁLNY SPRAVODAJCA ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

SPRAVODAJ Č. 37/2008-2009

I. Športovo-technická komisia
(predseda Ing. Jozef Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 19. kola I. triedy, 17. kola II. triedy a 16. kola III. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
2. Upozorňuje TJ Rabča a ŠK Bobrov na dodržiavanie FN – včasný príchod na stretnutie. Priopakovanom porušení, prípad odstúpi DK.
3. Súhlasí so vzájomnou dohodou FO a nariaďuje odohrať MFZ 22. kola I. triedy Klin – Rabčadňa 23. 5. 2009 o 17.00 h
Upozorňuje FO Rabča na povinnosť uhradiť poplatok v zmysle RS OFZ.
4. Vyhovuje žiadosti TJ Or. Polhora odohrať nasledovné MFZ na umelej tráve v Námestove:
17. kolo Or. Polhora – Rabčice dňa 9. 5. 2009 o 17.00 h
18. kolo Or. Polhora – Mútne dňa 17. 5. 2009 o 17.00 h
5. Nariaďuje odohrať MFZ I., II. a III. triedy dňa 17. 5. 2009 nasledovne:
21. kolo I. trieda Veličná – Bobrov o 13.00 h
19. kolo II. trieda Párnica – Podbiel o 14.30 h
19. kolo II. trieda Habovka - Hruštín o 14.30 h
18. kolo III. trieda Rabčice – Medzibrodie o 14.00 h

Skryť Vypnúť reklamu

II. Komisia mládeže
(predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledok MFZ 16. kola I. trieda dorastu Babín – Podbiel 1:2 a výsledok MFZ 14. kola
Mútne – Ťapešovo 2:1.
2. Schvaľuje výsledok MFZ 16. kola I. triedy SŽ Podbiel – Breza 1:8.
3. Schvaľuje výsledky MFZ 19. kola a 17. kola II. triedy dorastu tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Mútne – Breza.
4. Schvaľuje výsledky MFZ 19. kola I. triedy SŽ a 17. kola II. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Or. Polhora – Zákamenné.
5. Schvaľuje výsledky MFZ MŽ – 4. a 5. turnaja sk. A, B, C a D a Prípravky 6. turnaja sk. B, C a D tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Prípravky sk. D OŠK Sihelné.
6. Kontumuje MFZ 17. kola II. triedy dorastu Mútne – Breza v prospech TJ Mútne, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0.
Dôvod: družstvo OŠK Breza sa na MFZ nedostavilo. Prípad odstupuje DK.
7. Kontumuje MFZ 19. kola I. triedy SŽ Or. Polhora – Zákamenné v prospech TJ Or. Polhora, ktorej
priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: počet hráčov TJ Zákamenné klesol pod sedem.
8. Kontumuje výsledky 6. turnaja Prípravky sk. D TJ Sihelné v prospech súperov ŠK Bobrov,
TJ Rabča a TJ Zubrohlava, ktorým priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo TJ Sihelné sa na turnaj nedostavilo. Prípad odstupuje DK.
9. Vyhovuje žiadosti OŠK Bziny a nariaďuje odohrať MFZ 20. kola II. triedy SŽ Bobrov – Bziny
22. 5. 2009 (piatok) o 16.00 h. Dôvod: dohoda súperov.
10. Vyhovuje žiadosti OŠK Žaškov a nariaďuje odohrať MFZ 19. kola II. triedy SŽ Bziny – Žaškov
12. 5. 2009 (utorok) o 14.30 h. Dôvod: dohoda súperov.
11. Vyhovuje žiadosti TJ Zubrohlava a nariaďuje odohrať MFZ 20. kola I. triedy dorastu
Zubrohlava – Dlhá 9. 5. 2009 (sobota) o 16.30 h. Dôvod: dohoda súperov.
12. Nariaďuje odohrať MFZ 20. kola I. triedy SŽ Zubrohlava – Novoť 10. 5. 2009 o 14.30 h
13. Vyhovuje žiadosti TJ Or. Polhora odohrať nasledovné MFZ na umelej tráve v Námestove:
I. trieda SŽ Or. Polhora – Hruštín 8. 5. 2009 o 17.00 h
I. trieda dorast Or. Polhora – Sihelné 9. 5. 2009 o 15.00 h
I. trieda SŽ 21. kolo Or. Polhora – Sihelné 16. 5. 2009 o 17.00 h
14. Vyhovuje žiadosti TJ Lokca a nariaďuje odohrať MFZ 24. kola I. triedy dorastu Lokca – Hruštín
6. 6. 2009 (sobota) o 17.00 h. Dôvod: dohoda súperov.
15. Vyhovuje žiadosti ŠK Tvrdošín a nariaďuje odohrať turnaje MŽ a Prípravky 6. 6. 2009 (sobota)
Prípravka - 7. turnaj o 8.00 h
MŽ - 6. turnaj o 13.30 h
Dôvod: SP – zmena termínov

Skryť Vypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia
(predseda Anton Piaček)
D-I-135 Marek Košťál 910908 TJ Vavrečka, 1 MFZ podm. do 15. 8. 2009 /DP-1-1a/
D-I-136 Marek Bomba 900106 TJ Zubrohlava, 1 MFZ podm. do 15. 8. 2009 /DP-1-5a/
D-I-137 Marián Paľo 840605 TJ Vasiľov, 1 MFZ podm. do 15. 8. 2009 /DP-1-5a/
D-I-138 Ľuboš Pilár 900310 TJ Habovka, 4 MFZ nepodm. od 7. 5. 2009 / DP-1-6-1b/
D-I-139 Filip Brontvaj 920621 TJ Ťapešovo, 1 MFZ podm. do 15. 8. 2009 /DP-1-5a/
D-II-25 Na návrh KM trestá družstvo dorastu OŠK Breza peňažitou pokutou 60 eur, za nedostavenie sa na MFZ 3. 5. 2009. Zaplatiť poplatok 5 eur za prejednanie.
Zastavenie činnosti na 1 MFZ za 4 ŽK
Ján Kolčák 770816 OŠK Sihelné
František Pazúrik 791030 TJ Krivá – zaplatiť 6 eur
Neprerokované – chýba poplatok za ČK
Marek Bandík 920212 TJ Rabčice, Miroslav Dolník 911114 ŠK Podbiel, Martin Kovalčík 901108 ŠK Podbiel, Marek Hojo 920906 OŠK Babín, Marek Janidžár 940709 OŠK Babín - (3 eurá)

Skryť Vypnúť reklamu

IV. Trénersko–metodická komisia
(predseda František Čajka)
1. Nike Premier Cup 2009 – rozlosovanie 1. kola – oprava (spr.č.36)
1. kolo: V1 – Trstená, Or. Jasenica – Dlhá, Rabčice – Or. Veselé, Klin – Rabča
2. Oznamuje FK, FO, že dňa 18. 5. 2009 (pondelok) o 17.00 h na Um. tráve v D. Kubíne sa
uskutoční výber hráčov roč. 1997, ktorí budú reprezentovať Oravu na medzioblastnom turnaji MŽ Orava – Liptov – Turiec dňa 26. 5. 2009 v Martine.
Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
Zodpovední tréneri: František Čajka č. t. 0915 809 568, Pavol Bača č. t. 0907 025 062
3. Oznamuje FK, FO, že výbery hráčov – roč. 1999, ktorí budú reprezentovať Oravu na
VIII. ročníku medzinárodného turnaja Fragaria Cup 2009 v Prešove (2. – 7. 7. 2009) sa uskutočnia nasledovne:
27. 5. 2009 o 17.30 h na futbalovom ihrisku v Istebnom
5. 6. 2009 o 18.00 h na futbalovom ihrisku v Nižnej
19. 6. 2009 o 18.00 h na futbalovom ihrisku v Námestove
Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
Zodpovedný tréner: Andrej Stašiniak č. t. 0918 686 812
Vedúci družstva: Anton Piaček č. t. 0908 510 111

V. Matričná komisia
(predseda Milan Hančiak)
Správy z vyšších orgánov
1. Zmena názvu klubu, nový klub, zlúčenie klubov: v zmysle „Smernice o zaraďovaní družstiev v dôsledku organizačných zmien v kluboch,“ sú kluby žiadajúce o zmenu názvu, zaregistrovanie nového klubu resp. zaregistrovanie klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch klubov zaslať doklady matrike SFZ najneskôr do 31. mája 2009 (rozhodujúci je odtlačok pečiatky poštového úradu) ;
1/ V prípade žiadosti o zaregistrovanie nového klubu je tento povinný zaslať fotokópiu
Stanov zaregistrovaných MV SR a menoslov štatutárnych zástupcov ;
2/ V prípade zmeny názvu klubu je tento povinný zaslať matrike SFZ fotokópiu dokladu o zaregistrovaní zmeny názvu Ministerstvom vnútra SR ;
3/ V prípade zlúčenia klubov je nutné zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR (ak boli schválené Stanovy), zápisnicu zo zlučovacej schôdze oboch klubov, prezenčné listiny, protokol o prevzatí záväzkov a práv, kópiu dokladu o výmaze zanikajúceho FK z registra občianskych združení.
Matrika SFZ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať aj iné doplňujúce doklady.
V zmysle registračného poriadku futbalu, hráči, ktorí nemajú záujem zaregistrovať sa za klub, ktorý vznikol zlúčením, alebo za klub, do ktorého bol zrušený klub včlenený, sú povinní oznámiť túto skutočnosť matrike SFZ do 30 dní od zverejnenia oznamu o zlúčení klubov v úradnej správe SFZ doporučenou poštou.
2. Upozorňujeme funkcionárov FK, FO, aby podklady potrebné k vyhotoveniu RP hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súťažnom ročníku 2009/2010 zaslali na matriku SsFZ najneskôr do 22. mája 2009 (riadne vyplnená prihláška k registrácii, doklad na overenie r. č. (kópia RL, OP, preukazu poistenca a pod.), fotografia o rozmeroch 4,5 x 3,5 cm nie staršia ako rok s uvedením mena na zadnej strane, doklad o úhrade reg. poplatku 3,32 eur/1 hráč (poplatok za všetkých hráčov je možné uhradiť na jednej poštovej poukážke SsFZ).
FK po ukončení súťažného ročníka 2008/2009 zašle žiacke preukazy hráčov (žiadateľov) matrike SsFZ, ktorá obratom zašle nové preukazy FK.
Matrika SsFZ zároveň upozorňuje, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) bude považovať za pokus o podvod a riešiť DK.

V Dolnom Kubíne 6. 5. 2009
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková,sekretariát OFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. Moringa a Ginkgo - pomocníci z prírody
 2. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 3. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 4. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 5. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 6. Magazín SME Ženy už v predaji
 7. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 8. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 9. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 10. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 37 461
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 25 595
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 18 378
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 740
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 250
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 047
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 13 779
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 501
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 238
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 033
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Koronavírus Žilinský kraj: Odberový tím otestovali už včera (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Žilina, Martin, Čadca, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a ostatných okresoch ZA kraja.

Ilustračné foto.

Podcast je náhrada miestneho rozhlasu

Správy z miestneho rozhlasu patria roky ku koloritu slovenských miesta obcí.

Jednou z hlavných výhod podcastov je, že ich môžete počúvať, keď vám to vyhovuje,“ povedal Jaroslav Kizek z agentúry M KREO.

Dolný Kubín má dobrovoľníkov na testovanie dostatok

Dnes večer podstúpili antigénový test, jeho negativita je podmienkou zaradenia na odberné miesta.

Testovanie dobrovoľníkov Dolnom Kubíne.

Na koronavírus zomreli aj pacienti v oravských nemocniciach

Epidemiologická situácia sa prudko zhoršuje na Liptove.

Počty ťažko chorých v nemocniciach rastú spoločne s úmrtiami.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na nitrianskom letisku núdzovo pristál vrtuľník americkej armády

Dôvodom neplánovaného pristátia bolo zlé počasie.

Pozitívne testovaný starosta: Najhoršia bola bolesť chrbta

Určite nepodceňujte situáciu. Toto nie je chrípka, odkazuje starosta kysuckej obce.

Celoplošné testovanie: Fakty, pokyny, odporúčania, najčastejšie otázky

V sobotu a nedeľu sa na celom Slovensku uskutoční prvé kolo celoplošného testovania, ktoré má za cieľ pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie koronavírusu. Odberné miesta budú otvorené 31. októbra a 1. novembra 2020 od 7. - 22. h.

Primátor Kysuckého Nového Mesta čaká odpoveď od armády

V liste upozornil na to, že celoplošné testovanie nemôžu za takýchto podmienok zvládnuť.Problémom je aj firma Schaeffler s tisíckami zamestnancov.

Už ste čítali?