Nedeľa, 1. august, 2021 | Meniny má BožidaraKrížovkyKrížovky
MY ORAVSKÉ NOVINY, OFICIÁLNY SPRAVODAJCA ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

SPRAVODAJ Č. 37/2008-2009

I. Športovo-technická komisia
(predseda Ing. Jozef Kahan)
1. Schvaľuje výsledky MFZ 19. kola I. triedy, 17. kola II. triedy a 16. kola III. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách.
2. Upozorňuje TJ Rabča a ŠK Bobrov na dodržiavanie FN – včasný príchod na stretnutie. Priopakovanom porušení, prípad odstúpi DK.
3. Súhlasí so vzájomnou dohodou FO a nariaďuje odohrať MFZ 22. kola I. triedy Klin – Rabčadňa 23. 5. 2009 o 17.00 h
Upozorňuje FO Rabča na povinnosť uhradiť poplatok v zmysle RS OFZ.
4. Vyhovuje žiadosti TJ Or. Polhora odohrať nasledovné MFZ na umelej tráve v Námestove:
17. kolo Or. Polhora – Rabčice dňa 9. 5. 2009 o 17.00 h
18. kolo Or. Polhora – Mútne dňa 17. 5. 2009 o 17.00 h
5. Nariaďuje odohrať MFZ I., II. a III. triedy dňa 17. 5. 2009 nasledovne:
21. kolo I. trieda Veličná – Bobrov o 13.00 h
19. kolo II. trieda Párnica – Podbiel o 14.30 h
19. kolo II. trieda Habovka - Hruštín o 14.30 h
18. kolo III. trieda Rabčice – Medzibrodie o 14.00 h

Skryť Vypnúť reklamu

II. Komisia mládeže
(predseda Bc. Ľubomír Hlatký)
1. Schvaľuje výsledok MFZ 16. kola I. trieda dorastu Babín – Podbiel 1:2 a výsledok MFZ 14. kola
Mútne – Ťapešovo 2:1.
2. Schvaľuje výsledok MFZ 16. kola I. triedy SŽ Podbiel – Breza 1:8.
3. Schvaľuje výsledky MFZ 19. kola a 17. kola II. triedy dorastu tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Mútne – Breza.
4. Schvaľuje výsledky MFZ 19. kola I. triedy SŽ a 17. kola II. triedy tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Or. Polhora – Zákamenné.
5. Schvaľuje výsledky MFZ MŽ – 4. a 5. turnaja sk. A, B, C a D a Prípravky 6. turnaja sk. B, C a D tak, ako boli dosiahnuté na ihriskách okrem MFZ Prípravky sk. D OŠK Sihelné.
6. Kontumuje MFZ 17. kola II. triedy dorastu Mútne – Breza v prospech TJ Mútne, ktorej priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0.
Dôvod: družstvo OŠK Breza sa na MFZ nedostavilo. Prípad odstupuje DK.
7. Kontumuje MFZ 19. kola I. triedy SŽ Or. Polhora – Zákamenné v prospech TJ Or. Polhora, ktorej
priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: počet hráčov TJ Zákamenné klesol pod sedem.
8. Kontumuje výsledky 6. turnaja Prípravky sk. D TJ Sihelné v prospech súperov ŠK Bobrov,
TJ Rabča a TJ Zubrohlava, ktorým priznáva 3 body a aktívne skóre 3:0. Dôvod: družstvo TJ Sihelné sa na turnaj nedostavilo. Prípad odstupuje DK.
9. Vyhovuje žiadosti OŠK Bziny a nariaďuje odohrať MFZ 20. kola II. triedy SŽ Bobrov – Bziny
22. 5. 2009 (piatok) o 16.00 h. Dôvod: dohoda súperov.
10. Vyhovuje žiadosti OŠK Žaškov a nariaďuje odohrať MFZ 19. kola II. triedy SŽ Bziny – Žaškov
12. 5. 2009 (utorok) o 14.30 h. Dôvod: dohoda súperov.
11. Vyhovuje žiadosti TJ Zubrohlava a nariaďuje odohrať MFZ 20. kola I. triedy dorastu
Zubrohlava – Dlhá 9. 5. 2009 (sobota) o 16.30 h. Dôvod: dohoda súperov.
12. Nariaďuje odohrať MFZ 20. kola I. triedy SŽ Zubrohlava – Novoť 10. 5. 2009 o 14.30 h
13. Vyhovuje žiadosti TJ Or. Polhora odohrať nasledovné MFZ na umelej tráve v Námestove:
I. trieda SŽ Or. Polhora – Hruštín 8. 5. 2009 o 17.00 h
I. trieda dorast Or. Polhora – Sihelné 9. 5. 2009 o 15.00 h
I. trieda SŽ 21. kolo Or. Polhora – Sihelné 16. 5. 2009 o 17.00 h
14. Vyhovuje žiadosti TJ Lokca a nariaďuje odohrať MFZ 24. kola I. triedy dorastu Lokca – Hruštín
6. 6. 2009 (sobota) o 17.00 h. Dôvod: dohoda súperov.
15. Vyhovuje žiadosti ŠK Tvrdošín a nariaďuje odohrať turnaje MŽ a Prípravky 6. 6. 2009 (sobota)
Prípravka - 7. turnaj o 8.00 h
MŽ - 6. turnaj o 13.30 h
Dôvod: SP – zmena termínov

Skryť Vypnúť reklamu

III. Disciplinárna komisia
(predseda Anton Piaček)
D-I-135 Marek Košťál 910908 TJ Vavrečka, 1 MFZ podm. do 15. 8. 2009 /DP-1-1a/
D-I-136 Marek Bomba 900106 TJ Zubrohlava, 1 MFZ podm. do 15. 8. 2009 /DP-1-5a/
D-I-137 Marián Paľo 840605 TJ Vasiľov, 1 MFZ podm. do 15. 8. 2009 /DP-1-5a/
D-I-138 Ľuboš Pilár 900310 TJ Habovka, 4 MFZ nepodm. od 7. 5. 2009 / DP-1-6-1b/
D-I-139 Filip Brontvaj 920621 TJ Ťapešovo, 1 MFZ podm. do 15. 8. 2009 /DP-1-5a/
D-II-25 Na návrh KM trestá družstvo dorastu OŠK Breza peňažitou pokutou 60 eur, za nedostavenie sa na MFZ 3. 5. 2009. Zaplatiť poplatok 5 eur za prejednanie.
Zastavenie činnosti na 1 MFZ za 4 ŽK
Ján Kolčák 770816 OŠK Sihelné
František Pazúrik 791030 TJ Krivá – zaplatiť 6 eur
Neprerokované – chýba poplatok za ČK
Marek Bandík 920212 TJ Rabčice, Miroslav Dolník 911114 ŠK Podbiel, Martin Kovalčík 901108 ŠK Podbiel, Marek Hojo 920906 OŠK Babín, Marek Janidžár 940709 OŠK Babín - (3 eurá)

Skryť Vypnúť reklamu

IV. Trénersko–metodická komisia
(predseda František Čajka)
1. Nike Premier Cup 2009 – rozlosovanie 1. kola – oprava (spr.č.36)
1. kolo: V1 – Trstená, Or. Jasenica – Dlhá, Rabčice – Or. Veselé, Klin – Rabča
2. Oznamuje FK, FO, že dňa 18. 5. 2009 (pondelok) o 17.00 h na Um. tráve v D. Kubíne sa
uskutoční výber hráčov roč. 1997, ktorí budú reprezentovať Oravu na medzioblastnom turnaji MŽ Orava – Liptov – Turiec dňa 26. 5. 2009 v Martine.
Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
Zodpovední tréneri: František Čajka č. t. 0915 809 568, Pavol Bača č. t. 0907 025 062
3. Oznamuje FK, FO, že výbery hráčov – roč. 1999, ktorí budú reprezentovať Oravu na
VIII. ročníku medzinárodného turnaja Fragaria Cup 2009 v Prešove (2. – 7. 7. 2009) sa uskutočnia nasledovne:
27. 5. 2009 o 17.30 h na futbalovom ihrisku v Istebnom
5. 6. 2009 o 18.00 h na futbalovom ihrisku v Nižnej
19. 6. 2009 o 18.00 h na futbalovom ihrisku v Námestove
Hráči si so sebou prinesú športovú výstroj.
Zodpovedný tréner: Andrej Stašiniak č. t. 0918 686 812
Vedúci družstva: Anton Piaček č. t. 0908 510 111

V. Matričná komisia
(predseda Milan Hančiak)
Správy z vyšších orgánov
1. Zmena názvu klubu, nový klub, zlúčenie klubov: v zmysle „Smernice o zaraďovaní družstiev v dôsledku organizačných zmien v kluboch,“ sú kluby žiadajúce o zmenu názvu, zaregistrovanie nového klubu resp. zaregistrovanie klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch klubov zaslať doklady matrike SFZ najneskôr do 31. mája 2009 (rozhodujúci je odtlačok pečiatky poštového úradu) ;
1/ V prípade žiadosti o zaregistrovanie nového klubu je tento povinný zaslať fotokópiu
Stanov zaregistrovaných MV SR a menoslov štatutárnych zástupcov ;
2/ V prípade zmeny názvu klubu je tento povinný zaslať matrike SFZ fotokópiu dokladu o zaregistrovaní zmeny názvu Ministerstvom vnútra SR ;
3/ V prípade zlúčenia klubov je nutné zaslať fotokópiu Stanov zaregistrovaných MV SR (ak boli schválené Stanovy), zápisnicu zo zlučovacej schôdze oboch klubov, prezenčné listiny, protokol o prevzatí záväzkov a práv, kópiu dokladu o výmaze zanikajúceho FK z registra občianskych združení.
Matrika SFZ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať aj iné doplňujúce doklady.
V zmysle registračného poriadku futbalu, hráči, ktorí nemajú záujem zaregistrovať sa za klub, ktorý vznikol zlúčením, alebo za klub, do ktorého bol zrušený klub včlenený, sú povinní oznámiť túto skutočnosť matrike SFZ do 30 dní od zverejnenia oznamu o zlúčení klubov v úradnej správe SFZ doporučenou poštou.
2. Upozorňujeme funkcionárov FK, FO, aby podklady potrebné k vyhotoveniu RP hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súťažnom ročníku 2009/2010 zaslali na matriku SsFZ najneskôr do 22. mája 2009 (riadne vyplnená prihláška k registrácii, doklad na overenie r. č. (kópia RL, OP, preukazu poistenca a pod.), fotografia o rozmeroch 4,5 x 3,5 cm nie staršia ako rok s uvedením mena na zadnej strane, doklad o úhrade reg. poplatku 3,32 eur/1 hráč (poplatok za všetkých hráčov je možné uhradiť na jednej poštovej poukážke SsFZ).
FK po ukončení súťažného ročníka 2008/2009 zašle žiacke preukazy hráčov (žiadateľov) matrike SsFZ, ktorá obratom zašle nové preukazy FK.
Matrika SsFZ zároveň upozorňuje, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) bude považovať za pokus o podvod a riešiť DK.

V Dolnom Kubíne 6. 5. 2009
Vladimír Mušák, predseda OFZ
Dagmar Ružičková,sekretariát OFZ

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 2. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 3. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 4. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 5. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 7. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 8. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 10. Lenivý brunch s Muchom
 1. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 2. Košická štvrť je súčasťou odpadového experimentu.
 3. Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je rizikovejšia
 4. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 5. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 6. Nepodceňujte rozmiestnenie zásuviek a vypínačov
 7. Hrotka: Sporiteľne ťahajú za kratší koniec. Musíme reagovať
 8. Slováci čoraz viac nakupujú pivo vo vratných fľašiach
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 5 077
 2. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 4 263
 3. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 4 225
 4. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 3 671
 5. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 470
 6. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 332
 7. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 317
 8. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 269
 9. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 178
 10. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 3 139
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Kmeň spadnutého smreka.

Staré pne hnili, mladé stromky sa tlačili na svetlo sveta. Chystáme sa tam zas.


17 h
Marta Jancková vo svojej dielni.

Na konci netradičnej recyklácie sú misky, podnosy, škatuľky, košíky a ďalšie veci vhodné nielen ako dekorácia, ale aj na praktické využitie.


22 h
Na trhoch v poľskej Jablonke je prázdno.

Prechod cez poľské hranice je jednoduchý, kontroly minimálne.


31. júl
Vladimír Mušák robí predsedu OFZ už šieste funkčné obdobie.

Pred začiatkom súťaží vyjadril nádej na lepšie časy.


30. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?