Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

Čo chceli (a mali) vedieť urbarialisti

VALNÉ ZHROMAŽDENIE urbárnikov v Námestove pred dvomi týždňami odmietlo schváliť zmluvu, ktorou malo prenajať cca 38 ha pozemkov spoločenstva pod veľký projekt cestovného ruchu na Pilsku.Urbárnici vyčítali zmluve viacero dôležitých vecí. Na valnom zhromaždení im zo strany investora nikto tieto nedostatky nevysvetlil, ani neponúkol, že sa v zmluve upravia - a tak ju zmietli zo stola...
Nás však tieto otázky zaujímali, a tak sme sa s nimi obrátili na zástupcu investora a jedného zo spolutvorcov projektu Richarda Hrubjaka.

O aký projekt, či projekty ide?
- Ide vlastne o dva súvisiace projekty, hoci nájomná zmluva s Urbarialistami mesta Námestovo priamo súvisí len s jedným. Tým je rekreačné stredisko na Pilsku - o to ide aj v prerokúvanej zmluve - druhým je výstavba kúpeľov na Slanej Vode. Obe strediská cestovného ruchu by boli vzájomne úzko prepojené a dopĺňali by sa, pretože by ich od seba delilo prakticky len desať kilometrov a turisti by mali na malom priestore komplexné služby lyžiarskeho strediska a kúpeľníctva. V prvom prípade by malo ísť o investíciu cca 400 miliónov korún.

Skryť Vypnúť reklamu

Urbárnici predpokladali, že prevažnú časť finančných prostriedkov chcete čerpať z fondov EÚ. No mali o svoje lesy a pozemky prirodzený strach - čo sa stane, ak peniaze z európskych zdrojov nezískate?
- Je prirodzené, že majú obavy, no fondy EÚ nemajú byť naším kľúčovým zdrojom financií. Bola by však veľká chyba nevyužiť takúto príležitosť, pretože sa už nikdy nenaskytne. Pritom projekt na príslušnú výzvu musíme predložiť v blízkej budúcnosti aj s potrebnými dokumentmi, zmluvami a povoleniami. Európske zdroje by zároveň tvorili len 1/3 investičných zdrojov, ostatné peniaze budú investované zo súkromného kapitálu v kombinácii s úverovými zdrojmi. Ak európske zdroje nevyjdú, investícia určite nepadá, bude celá financovaná zo súkromných zdrojov pravdepodobne však v menšom rozsahu.

Skryť Vypnúť reklamu

Pôjde o zahraničný kapitál?
- Nie, domáci, slovenský.

Severné svahy Pilska by mohli byť na lyžovačku naozaj lákavé, spolu s Lesnou a Roháčmi tu býva sneh snáď najdlhšie na Orave...
- ...dovolím si tvrdiť, že najdlhšie...

...je váš projekt situovaný na severný svah hory?
- Nie celkom, hlavná zjazdovka je orientovaná na severovýchod, vedľajšia na sever.

Prečo?
- Môj otec Anton Hrubjak Pilsko pozná takmer naspamäť. Chodí tam pešo i na lyžiach už viac ako 20 rokov. Bol tam niekoľkokrát aj s projektantom lyžiarskych zjazdoviek a vlekov a zhodli sa na tom, že tvar terénu a sklon svahov na severovýchodnej časti Pilska sú pre lyžiarske stredisko najvhodnejšie. Potvrdil to aj odborník, ktorý sa mal vyjadriť k ubytovacej časti projektu. A veľkým plusom pre túto lokalitu je existujúca komunikácia - v súčasnosti lesná - spájajúca Oravské Veselé so Sihelným a Oravskou Polhorou.

Skryť Vypnúť reklamu

Túto komunikáciu by ste prebudovali vy?
- Jej prebudovanie by malo byť súčasťou ďalších dvoch pláno-vaných projektov, kde žiadateľom by boli Urbár Námestovo a Urbár Sihelné, ktoré spolu s Urbárom Oravské Veselé a Lesy SR, š.p. vlastnia pozemky pod komunikáciou. Peniaze by mali byť získané z ďalšieho podporného programu EÚ, na to určeného.

Pre projekt prebudovania cesty potrebujete uzatvoriť nájomné zmluvy so všetkými vlastníkmi pôdy, a to nie je len námestovský urbár.
- Nejde o nájomné zmluvy. Sú podpísané dohody o tom, že pripravíme a zmenežujeme projekty pre urbarialistov. Žiadateľom a konečným príjemcom pomoci má byť Urbár Námestovo a Sihelné.

Prečo si myslíte, že majú vaši odporcovia - máte určite na mysli občianske združenie ochrancov prírody Orava Fénix - taký ohlas, že dokážu zmeniť myslenie zodpovedných ľudí?
- Lebo používajú podpásové metódy, hraničiace až s trestnoprávnym konaním.

Občania predsa majú zo zákona právo pripomienkovať podobné projekty, ktoré ovplyvnia životné prostredie v kraji, kde žijeme...
- Áno, ale nie takýmto spôsobom. Ich pripomienkovanie prebieha tak, že nám prípravu projektov predražili už o niekoľko stotisíc korún. Pripomienky boli zohľadnené a boli vypracované odborné posudky, ktoré ich obavy vyvrátili.

No v zásade im ide o správnu vec - o vrcholovú časť Pilska, ktorá je v 5. stupni ochrany a o ochranu vodných zdrojov, ktoré na Pilsku sú.
- Do 5. stupňa ochrany náš projekt nezasahuje. Máme súhlasné stanovisko ministerstva životného prostredia, ktoré nám ukladá isté povinnosti, týkajúce sa chránenej časti Pilska vrátane hlucháňov, ktoré boli na valnom zhromaždení spomínané. Museli sme kvôli tomu upraviť hranice areálu pod hranicu chráneného územia, aj posunúť nižšie vrcholovú stanicu lanovky a zjazdoviek. Okrem toho musíme vytvoriť medzi strediskom a chráneným pásmom dostatočne široké ochranné lesné pásmo, aby 5. stupeň ochrany zostal nedotknutý. Súčasťou projektu je aj odborný posudok na vplyv strediska na vodné zdroje, ktoré využívajú obce Sihelné a Oravská Polhora. Podľa neho by mal byť vplyv minimálny, pretože vodné zdroje ležia na území medzi dvomi naprojektovanými zjazdovkami, nie priamo pod nimi či pod strediskom. Pri budovaní musíme dodržať všetky podmienky, ktoré nám uložilo MŽP.
Pozn. redakcie
Citujeme z hydroekologického posudku, ktorý urobila firma Enviconsult Žilina: „Ovplyvnenie režimu podzemných vôd súvisí so zmenou odtokových pomerov v území, v súvislosti s odlesnením pásov zjazdoviek v hornej časti povodia. V dotknutej časti, ktorá sa môže podieľať na tvorbe zásob podzemných vôd posudzovaných zdrojov dôjde k odlesneniu cca 5,7 ha plochy. Celková infiltračná plocha prameňov Pilsko predstavuje cca 36 ha. Na základe uvedenej analýzy možno odlesnenie zjazdoviek v infiltračnej oblasti prameňov Pilsko vo vzťahu k režimu podzemných vôd klasifikovať ako mierny, nie však zanedbateľný vplyv. Pri odlesňovaní plochy nad vodným zdrojom je akútnym riziko úniku ropných látok z píl a ostatnej techniky. Pri ostatných stavebných prácach a úpravách zjazdoviek predstavuje prioritné riziko únik látok ropného pôvodu z použitých mechanizmov. Vzhľadom na charakter horninového prostredia, ktoré je charakterizované pomerne rýchlym prúdením v systéme puklín, existuje v prípade úniku škodlivých látok reálne nebezpečenstvo rýchlej kontaminácie vodného zdroja. Vplyv odlesnenia nebude mať podstatný význam na kvalitu a výdatnosť vodných zdrojov. Dôležité však bude venovať zvýšenú pozornosť obdobiu výstavby, fáze odstraňovania stromov a osobitne terénnych úprav, dôkladne pripraviť plán výstavby, minimalizovať čas výstavby a po odstránení stromov a vegetácie zvýšiť ochranu exponovanej pôdy protieróznymi opatreniami. V prípade dodržania uvedených podmienok odporúčam vydať kladné stanovisko pre umiestnenie predmetnej stavby.“ Podľa tohto odborného stanoviska je ešte potrebné prehodnotiť aj predimenzovanú šírku zjazdoviek.
Odporúčajúce stanovisko k výstavbe SKI areálu Námestovské Pilsko vydalo aj ministerstvo životného prostredia, pričom však investor musí realizovať variant 1 projektu, ktorý nezasahuje do 5. stupňa ochrany, a musí dodržať 73 pripomienok a podmienok ministerstva.

Prečo ste neboli na valnej hromade urbáru, aby ste ľuďom odpovedali na otázky?
- Priznám sa - podcenili sme to. Ja osobne som zo súkromných dôvodov na poslednú chvíľu nemohol prísť, čo dnes považujem za veľmi nešťastné. Bol tam však môj otec, ktorý je otcom myšlienky zámeru a vie o projekte najviac, no na rokovaní podľa mojich informácií nedostal dostatočný priestor na reakciu na vopred veľmi dôkladne pripravené a cielené otázky. Okrem toho sme predpokladali, že všetci pochopia, že ide o projekt a podmienky, ktoré sú pre región naozaj jedinečné a že získajú dostatočnú podporu ľudí, veď vieme, že rozvoj cestovného ruchu na Orave je jedným z kľúčových faktorov rastu zamestnanosti a životnej úrovne.

Jednou z námietok voči zmluve bolo, že zmluva nerieši, čo ďalej, ak sa projektu nebude dariť podľa plánu. Les bude zlikvidovaný, eseročka prestane existovať, urbáru nezostane z 38 ha nič - ani v zmluve sľubovaný nájom...
- Chápem ich, s eseročkami mám aj ja svoje skúsenosti. Jedným z riešení by bolo, že by urbár dostal nájom na 20 rokov dopredu, ako spomenul otec na zhromaždení urbárnikov. Na to, aby nám bol umožnený legálny vstup na územie urbáru, sme sa dohodli na symbolickom nájme 100 000 Sk a po vydaní prvého stavebného povolenia od začiatku roka by už išlo o riadny nájom, predpokladám, že by to bolo od januára 2009. Okrem toho, je v našom vlastnom záujme, aby sa v projekte pokračovalo, pretože sme do neho investovali už okolo 10 miliónov. A ak chceme peniaze z fondov EÚ, musíme všetko v dohľadne stihnúť, vrátane stavebného povolenia a dodávateľa stavby.

Urbárnici neboli presne informovaní ani o tom, o ktoré pozemky ide. Chýbal geometrický plán, ktorý mal byť predložený do 2. mája. Je pochopiteľné, že sa im takáto nájomná zmluva nepozdávala.
- V zámere sú veľmi podrobne vypísané všetky parcely, ktorých sa nájom týka. Geometrický plán, samozrejme, vieme dodať. Predpokladám, že väčšina urbárnikov však ani nevie, kde má stredisko stáť a čo tam je. No my sme ochotní zorganizovať niekoľko autobusov, aby sa urbárnici mohli ísť pozrieť, o ktoré pozemky ide, to nie je problém. Stačí sa dohodnúť...

Od geometráku sa odvíjalo aj ostatné - o aké porasty ide, či sú v rubnom veku a podobne... V zmluve údajne nestálo, kto predá vyťaženú drevnú hmotu v hodnote cca 15 miliónov. Ďalšie nedostatky - kto zaplatí DPH z nájomného, pokutu za predčasné odlesnenie...
- V návrhu nájomnej zmluvy stojí, že drevo vyťaží a predá urbár. Drevo môže predávať jedine urbár, to je logické. Cena nájmu je stanovená bez DPH, tú zaplatí nájomca, to sa prepočíta podľa zákona k cene... A pokutu? Myslíte asi vyňatie z pôdneho fondu. To zaplatí nájomca. Urbár jednoznačne nebude mať s projektom žiadne náklady. Všetko, čo je uvedené v návrhu zmluvy, je možné meniť, vo všetkom vieme vyjsť v ústrety - zmluva je živý organizmus, treba o nej rokovať a dopracovať ju. To vždy ide, len treba mať vôľu. Veríme, že obidve strany si ešte sadnú za jeden stôl a dopracujú zmluvu tak, aby všetky nejasnosti boli vyjasnené... a dopracované.

Obvodný lesný úrad v Dolnom Kubíne v týchto dňoch vydal zamietavé stanovisko k žiadosti o vyňatie pozemkov na Pilsku z lesného pôdneho fondu. Čo s tým?
- Je to pravda, bolo nám doručené. Proti tomuto stanovisku podáme odvolanie.

MŽP podľa našich informácií vyčíslilo tento rok urbáru náhrady za obmedzenie hospodárenia v 5. stupni ochrany a za lokalitu s hlucháňom na 180 000 Sk. Podpisom nájomnej zmluvy by vlastne stratili...
- Piaty stupeň je pre nás bezpredmetný. Do 5. stupňa nezasahujeme. Tých 180 000 je vyčíslených za celé územie, z ktorého projekt zasiahne len cca 3 ha. Ostatné je vecou dohody s urbárom.
ZHOVÁRALA SA:MELÁNIA PASTVOVÁ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 2. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 5. Magazín SME Ženy už v predaji
 6. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 8. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 1. Magazín SME Ženy už v predaji
 2. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 5. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 6. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 7. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 8. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 35 703
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 23 986
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 19 564
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 282
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 16 529
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 13 446
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 297
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 320
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 303
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 10 572
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Ak stavebník nechce na povolenie čakať, musí pomôcť

Najviac stavebných povolení v okrese vydáva Rabča. Obecný rozpočet nestíha za domami.

Výstavba v časti Grúň.

Hern má krízovú radu aj stopovačov. Strojárne otestovali všetkých zamestnancov

V Herne majú za sebou už šieste kolo testovania na COVID-19. Vedenie strojární odporúča firmám testovanie zamestnancov.

Ilustračné foto.

Najlepší strelec mohol ostať v Dlhej, rozhodol sa pre Babín

Marcel Kunocha si vyskúšal všetky pozície. Najlepšie sa cíti v útoku.

Marcel Kunocha (pri lopte) strelil na jeseň 13 gólov.

Chceme, aby mali mladí futbalisti pamiatku

Po skvelých odozvách z minulých rokov sme sa opäť rozhodli spustiť obľúbenú rubriku Predstavujeme futbalové nádeje.

Ukážka z minulých rokov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Vodič autobusu náraz neprežil. Cesta je neprejazdná

Dôvody, pre ktoré vodič náhle zmenil smer jazdy, polícia preveruje.

Situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy zaznamenali rekord v počte pozitívne testovaných

Za jediný deň pribudlo na Liptove 254 ľudí, ktorým potvrdili nákazu koronavírusom.

Zoznam odberných miest v liptovských mestách

Pozrite si, na akých miestach sa bude konať celoplošné testovanie na Covid-19 v liptovských mestách.

Už ste čítali?