Streda, 21. apríl, 2021 | Meniny má ErvínKrížovkyKrížovky

Juraj Thurzo – prvý muž po panovníkovi

Najznámejší z pánov Oravského hradu, hrdina tureckých vojen, osvietenec, polyglot, ale aj nekompromisný sudca. No hoci „krvavú“ Alžbetu Báthoryovú pristihol priamo pri čine, zdráhal sa ju odsúdiť na smrť. Uhorský palatín Juraj Thurzo (2. 9. 1567 – 24. 12.


1916). Po rozsiahlom výskume palatínove pozostatky spolu s pozostatkami jeho jediného syna Imricha, manželky Alžbety Czoborovej a dcéry Anny Suňogovej uložili 18. mája k dôstojnému odpočinku v rodinnej hrobke na Oravskom hrade.

PREVIEZLA HO MANŽELKA
„Je pravdepodobné, že Juraj Thurzo ani netušil, že jeho telo napokon spočinie na Oravskom hrade. Pôvodne bol pochovaný 19. februára 1617 v krypte kostola v Bytči. O tom, že sa jeho pozostatky preniesli na Oravský hrad, rozhodla jeho manželka Alžbeta Czoborová – Thurzová, ktorá dala zriadiť v malebnej hradnej kaplnke rodinnú kryptu. Veľmi dobre si uvedomovala, že hradné múry sú oveľa väčšou istotou pre pokoj tela jej manžela, jej detí a napokon aj jej samotnej,“ povedal pri ukladaní pozostatkov štyroch členov rodiny Thurzovcov archeológ Oravského hradu Michal Čajka. „Thurzovská krypta bola ešte pomerne dlho využívaná na uloženie telesných pozostatkov ďalších, dnes už neznámych, ľudí. V rôznych prameňoch sú uvádzané rozmanité počty tu uložených tiel. Niekde sa uvádza až 28 osôb pochovaných v kovových rakvách. V inom zázname je reč len 18 rakvách, cínových alebo medených, pričom 11 z nich malo patriť rodine Erdödyovcov. Zvyšných 7 rakiev bolo z krypty odstránených v roku 1793, pričom cín, meď, prstene a ďalšie predmety boli údajne odovzdané do panovníckej pokladnice.“
Ako sa ďalej od Michala Čajku dozvedáme, presné správy o krypte pochádzajú potom až z prelomu 19. a 20. storočia. Dňa 1. októbra 1899 bola hrobka otvorená za účasti odborníkov z Vysokej školy technickej v Budapešti, ktorí vykonali šesťdňovú prehliadku Oravského hradu. Podľa záznamu nebola hrobka až od roku 1813 do tých čias otvorená. Text zápisnice vypovedá o žalostnom stave interiéru krypty. Nachádzali sa tu iba tri drevené bedne a rozhádzané zvyšky kostí a šiat. Správcovia hradu vyzbierali niektoré predmety (pozlátené klince, medenú sponu, kúsky skla, zbytky šiat a vencov) a dali ich do hradného múzea. Rozhádzané kosti vložili do debny. Truhlu, pripísanú Jurajovi Thurzovi, umiestnili do stredu krypty. Po kovových rakvách sa nenašla ani stopa, krypta bola na vzácne kovy vyrabovaná.
„RUŠNÁ“ KRYPTA
Ďalší vstup do krypty bol vykonaný v roku 1954. Z krypty boli vyzdvihnuté šaty, pripisované Imrichovi Thurzovi, a ďalšie pohrebné textílie. V roku 1965 previedol nemecký vedec H. Ullrich prvý antropologický výskum thurzovských pozostatkov. Pokúsil sa ich pretriediť a zoradiť jednotlivé kostry, určiť pohlavie a vek a snažil sa o identifikáciu niektorých osôb. Niekoľko stoviek kostí, podľa neho, pochádzalo z kostier 11 - 13 dospelých ľudí, z toho 5 bolo takmer úplných. Z ostatných sa zachovalo len po niekoľko kostí. Okrem toho tu boli zistené pozostatky po 3 - 5 deťoch. Na základe písomných prameňov o známych úmrtiach a pohreboch na Oravskom hrade priradil päť kostier k osobnostiam ako Imrich Thurzo, Štefan Thököly, Alžbeta Czoborová, Katarína Thökölyová alebo Anna Szunyoghová (Suňogová), a napokon Juraj Thurzo. Kosti boli zakonzervované bližšie neznámou látkou, pričom Ullrich vykonal aj rekonštrukciu ľavej strany hlavy Imricha Thurza. V roku 1967 boli všetky ľudské kostné pozostatky z krypty zapísané do zbierkového fondu múzea.
Z ďalších písomne zdokumentovaných vstupov do hrobky vieme, že jeden prebehol v roku 1985. Neskôr, 5. augusta 1993, bola krypta komisionálne otvorená opäť. V tom čase sa v krypte nachádzala už iba jediná drevená truhla s rovným vekom. Vo vnútri truhly sa našli menšie úlomky kostí a niekoľko kovových fragmentov z rakiev.

Skryť Vypnúť reklamu

KU KOSTIAM PRIRADILI MENÁ
V deväťdesiatych rokoch Oravské múzeum prikročilo k dvom významným aktivitám, ktoré sa priamo dotýkali predmetov pochádzajúcimi z thurzovskej krypty. Išlo o aktivity svojím charakterom presahujúce hranice regiónu, preto je vhodné si ich pripomenúť.
V rokoch 1992 – 2006 prebehol dlhoročný antropologický výskum thurzovských pozostatkov, ktorý vykonal Milan Thurzo (menovec Thurzovcov) so spolupracovníkmi. Stal sa prvým komparatívnym historicko-antropologickým výskumom známych historických osobností na Slovensku. Priniesol viaceré zaujímavé výsledky, ako aj upresnenia a korelácie Ullrichových záverov. Antropológovia nanovo usporiadali pozostatky po štvorici historických osobností, po Jurajovi Thurzovi, jeho manželke a ich dvoch deťoch. Zároveň o nich získal dôležité vedomosti týkajúce sa fyzických dispozícií, zdravotného stavu, ktoré konfrontovali s historickými skutočnosťami. Milan Thurzo so spolupracovníkmi sa venovali aj príčinám smrti Imricha Thurzu, o ktorej bol zažitá hypotéza o možnej otrave jedom.

Skryť Vypnúť reklamu

KTO BOL JURAJ THURZO?
Keď mal Juraj Thurzo sedem rokov, zomrel mu otec, pán Lietavského hradu. Časť mladosti preto mladý šľachtic strávil na dvore arcikniežaťa Ernesta. Po smrti prvej manželky Žofie Forgáčovej sa oženil s Alžbetou Czoborovou. Z ich vzťahu sa zachovali listy plné lásky, ktoré si vymieňali počas jeho častej neprítomnosti. Mali osem detí. Hlavné sídlo Juraja Thurzu bolo na bytčianskom zámku. Oravský hrad využíval prevažne ako letné sídlo. Thurzo bol mimoriadne vzdelaný - hovoril po latinsky, grécky, nemecky, maďarsky, slovensky a dorozumel sa aj po chorvátsky. V gréčtine dokonca písal básne. Z Bytče urobil stredisko humanistickej vzdelanosti. Podporoval umenie, školy a kostoly. V roku 1610 ako jeden z prvých zemepánov povolil slovenské bohoslužby. Slovenčina bola veľmi používaná na jeho panstvách aj v úradnom styku. Veľkú pozornosť si zasluhovala thurzovská knižnica: obsahovala viac ako 800 zväzkov. Boli tam diela z oblasti medicíny, geografie, matematiky, histórie, filozofie, teológie...

Skryť Vypnúť reklamu

POSIELAL ĽUDÍ NA SMRŤ
Vzdelanie však Jurajovi Thurzovi nebránilo, aby nedal niekoho obesiť či inak zmárniť. Známy je prípad z roku 1605, keď Bočkayovi vojaci vydrancovali Thurzovo Bytčianske panstvo a vyrabovali hrobku jeho otca. Časť ulúpených vecí sa našla v obci Bodiná. Thurzova reakcia bola rýchla a krutá: niekoľkých dedinčanov dal obesiť a dedinu podpálil. To všetko bez súdu a vyšetrovania. Neskôr sa ukázalo, že dedinčania boli nevinní - veci nechali v dedine vojaci. Jednému zemanovi zabral jedenásť dedín a až dlhotrvajúci súdny spor rozhodol v Thurzov neprospech. Lúpežného rytiera Telekesiho prilákal do Bytče pod zámienkou rokovania o amnestii. Keď rytier-lúpežník prišiel, strčil ho do väzenia. Neskôr ho poslal do Bratislavy a odtiaľ pod katovu sekeru. Ale Juraja Thurzu nemožno posudzovať podľa dnešných kritérií. Na svoju dobu to bol nesmierne vzdelaný človek a popravy „patrili k dobrým mravom“ vtedajšej šľachty.

CHÝRNY VOJAK, POLITIK
Juraj Thurzo bol tiež hrdinom tureckých vojen. V rokoch 1590 - 1594 sa osobne zúčastnil na viacerých bojoch. Vo víťaznej bitke bitke pri Székesfehervári bol vážne zranený. Mimochodom, v tejto bitke zahynul budínsky paša, jeho vezír a sedem begov. Ako 31-ročný sa Juraj Thurzo stal radcom kráľa Rudolfa II. V roku 1602 sa stal hlavným veliteľom preddunajských vojsk a hlavným kapitánom novozámockej pevnosti.
S Thurzovou politickou mocou rástol aj jeho hospodársky vplyv. Vlastnil tri panstvá: Bytčianske, Lietavské a Oravské. V r. 1607 k tomu pribudlo aj výnosné Tokajské panstvo s hradom. Toto panstvo sa stalo strediskom obchodu s vínom. Vrchol Thurzovej životnej kariéry znamenala jeho voľba za uhorského palatína v decembri 1609. Túto hodnosť získal po smrti Štefana Ilešházyho. Pod patronátom palatína Thurzu sa 28. marca 1610 vo farskom kostole v Žiline, začala synoda evanjelikov z desiatich preddunajských stolíc, išlo o stredné a západné Slovenko. Synoda mala aj národnostný význam, lebo terajšie západné a stredné Slovensko vystupovali ako samostatná jednotka a traja superintendenti boli Slováci – položili základ evanjelickej cirkevnej organizácie na Slovensku.

BÁTHORYČKU NEDOKÁZAL POSLAŤ NA SMRŤ
Palatín bol po panovníkovi prvý muž v krajine s rozsiahlou politickou, vojenskou, finančnou a súdnou mocou. Mal právo vyniesť rozsudok smrti aj nad osobami šľachtického pôvodu. Jeho povinnosťou bolo byť spravodlivým sudcom bez ohľadu na pôvod a postavenie osôb. Všetkými prostriedkami mal ochraňovať bezbranných - tak to bolo zakotvené v prísahe, ktorú skladal pred Uhorským snemom. Alžbeta Báthoryová bola prvým závažným prípadom, ktorý mal vyriešiť. Akonáhle bol palatín Thurzo informovaný o výsledkoch vyšetrovania prípadu Báthoryovej a sám pri návšteve čachtického kaštieľa 29. decembra 1610 pristihol Alžbetu pri mučení dievčat, ešte v ten deň ju uväznil na Čachtickom hrade. No nedokázal ju poslať na smrť. Prípad nikdy nedoriešil podľa predstáv príbuzných obetí, ani podľa predstáv panovníka Matiáša II. Báthoryčka sa pred súd nikdy nedostala. Thurzo bol blízky priateľ Nádasdyovskej rodiny a František Nádasdy bol Báthoryčkiným manželom. Thurzova manželka si s Báthoryovou dopisovala, rodiny sa navštevovali, chodili na svadby svojich detí. A umierajúci Nádasdy poručil celú svoju rodinu do Thurzovej ochrany. Spôsobom vyšetrovania palatín možno nenaplnil predstavy iných, ale svoje (a Nádasdyovské) určite. Nádasdyovský majetok nebol skonfiškovaný a ani ich rodina nebola vystavená verejnej potupe. Ani ako palatín však nedokázal zabrániť vzniku strašidelnej legendy o krvavej grófke. Tá napokon zomrela vo väzení.
Báthoryovú prežil Juraj Thurzo len o dva roky. Zomrel na Vianoce, 24. decembra 1616. Nemal ani 50 rokov. Z jeho ôsmich detí bolo sedem dcér a jediný syn - Imrich.

SYN OTCA DLHO NEPREŽIL
Podľa palatínovho testamentu sa dedičom hradov Bytča, Hričov, Lietava, Orava a Tokaj (a k nim patriacich panstiev) stal syn Imrich Thurzo s podmienkou, že s majetkami bude disponovať jeho matka Alžbeta Czoborová. Imrich Thurzo sa svojou politickou činnosťou odklonil od Viedne. K tejto orientácii ho priviedlo sedmohradské knieža Gabriel Bethlen, ale aj Thurzov radca - básnik Ján Rimay. Imrich Thurzo viedol na jar v roku 1620 Bethlenom vyslanú delegáciu, ktorá rokovala v Prahe s českými stavmi a so „zimným kráľom“ Fridrichom Falckým o vojenskej pomoci českým stavom proti cisárovi Ferdinandovi II. Rokovanie bolo úspešné a obranný pakt medzi Fridrichom Falckým a Gabrielom Bethlenom bol podpísaný. Imrich Thurzo viedol ako Bethlenov splnomocnenec mierové rokovanie medzi cisárom a sedmohradským kniežaťom v Mikulove v októbri 1621. Tam ho, 23-ročného, zastihla aj smrť. Vdova po I. Thurzovi, dvadsaťročná Kristína Ňáriová, sa o tri roky vydala za Mikuláša Esterházyho. Imrich zomrel len päť rokov po svojom otcovi. A s ním vymrel rod Thurzovcov.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Flexibilita, nedielna súčasť činnosti logistického providera
 2. Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software
 3. Kúpele Sliač sa pripravujú na liečbu post- Covidových pacientov
 4. 5 dôvodov, prečo si kupovať slovenskú zeleninu. Poznáte všetky?
 5. Niké Športovkyňa mesiaca si vybrala na podporu lyžiarske talenty
 6. Prečo McDonald's podniká kroky k udržateľným riešeniam?
 7. Ako môžete z vašej domácnosti spraviť zelenú domácnosť?
 8. Volkswagen Touareg: Prvá liga za slušné peniaze
 9. Veľká jarná súťaž o cestu do Ománu
 10. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
 1. Viete ako na to, ak potrebujete silu a energiu?
 2. Viac ako polovica to zažila, hovoriť nechce nikto
 3. Niké Športovkyňa mesiaca si vybrala na podporu lyžiarske talenty
 4. 5 dôvodov, prečo si kupovať slovenskú zeleninu. Poznáte všetky?
 5. Kúpele Sliač sa pripravujú na liečbu post- Covidových pacientov
 6. BILLA rodičom radí, ako deťom pripraviť výživnú desiatu
 7. Investovanie sa tento rok oplatí
 8. Prečo McDonald's podniká kroky k udržateľným riešeniam?
 9. Ako môžete z vašej domácnosti spraviť zelenú domácnosť?
 10. V COOP Jednote aj počas pandémie vybavíte všetko
 1. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 25 104
 2. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 18 086
 3. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME 9 225
 4. 5 dôvodov, prečo si kupovať slovenskú zeleninu. Poznáte všetky? 8 928
 5. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 7 803
 6. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 7 617
 7. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 7 156
 8. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 133
 9. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 7 055
 10. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 7 038
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Už takmer 25 rokov trvá výstavba diaľnice D3 v náročných úsekoch severného Slovenska. Pripomína tak trochu nekonečný príbeh, o ktorom sa budeme rozprávať v pondelok v LIVE diskusii o 18:00 hod.

9 h
Brod cez Mlynský potok v Oravskej Porube.

Obec počas čakania na výzvy pripraví všetko potrebné.

9 h
Rekonštrukcia na ulici Červeného kríža bude trvať niekoľko týždňov.

Súťaž znížila cenu o takmer polovicu, ušetrené peniaze sa zídu.

12 h
Samuel Suľa (pri lopte) v zápase druhej ligy proti Popradu.

Samueľ Suľa sa dostal do veľkého futbalu z Krivej.

13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Africký mor ošípaných hlásia v Banskobystrickom kraji z Rimavskej Soboty, Veľkého Krtíša, Revúcej, Detvy aj Zvolena.

19. apr

Nemocnica chce využiť skúsenosti z druhej vlny pandémie. Plánuje zriadiť samostatný pavilón pre covidových pacientov.

20. apr

Vážna nehoda sa stala dnes skoro ráno na R1 neďaleko Trnavy.

11 h

Divá zver prichádza k ľudským obydliam kvôli potrave.

20. apr

Už ste čítali?