Piatok, 3. december, 2021 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky

Juraj Thurzo – prvý muž po panovníkovi

Najznámejší z pánov Oravského hradu, hrdina tureckých vojen, osvietenec, polyglot, ale aj nekompromisný sudca. No hoci „krvavú“ Alžbetu Báthoryovú pristihol priamo pri čine, zdráhal sa ju odsúdiť na smrť. Uhorský palatín Juraj Thurzo (2. 9. 1567 – 24. 12.


1916). Po rozsiahlom výskume palatínove pozostatky spolu s pozostatkami jeho jediného syna Imricha, manželky Alžbety Czoborovej a dcéry Anny Suňogovej uložili 18. mája k dôstojnému odpočinku v rodinnej hrobke na Oravskom hrade.

PREVIEZLA HO MANŽELKA
„Je pravdepodobné, že Juraj Thurzo ani netušil, že jeho telo napokon spočinie na Oravskom hrade. Pôvodne bol pochovaný 19. februára 1617 v krypte kostola v Bytči. O tom, že sa jeho pozostatky preniesli na Oravský hrad, rozhodla jeho manželka Alžbeta Czoborová – Thurzová, ktorá dala zriadiť v malebnej hradnej kaplnke rodinnú kryptu. Veľmi dobre si uvedomovala, že hradné múry sú oveľa väčšou istotou pre pokoj tela jej manžela, jej detí a napokon aj jej samotnej,“ povedal pri ukladaní pozostatkov štyroch členov rodiny Thurzovcov archeológ Oravského hradu Michal Čajka. „Thurzovská krypta bola ešte pomerne dlho využívaná na uloženie telesných pozostatkov ďalších, dnes už neznámych, ľudí. V rôznych prameňoch sú uvádzané rozmanité počty tu uložených tiel. Niekde sa uvádza až 28 osôb pochovaných v kovových rakvách. V inom zázname je reč len 18 rakvách, cínových alebo medených, pričom 11 z nich malo patriť rodine Erdödyovcov. Zvyšných 7 rakiev bolo z krypty odstránených v roku 1793, pričom cín, meď, prstene a ďalšie predmety boli údajne odovzdané do panovníckej pokladnice.“
Ako sa ďalej od Michala Čajku dozvedáme, presné správy o krypte pochádzajú potom až z prelomu 19. a 20. storočia. Dňa 1. októbra 1899 bola hrobka otvorená za účasti odborníkov z Vysokej školy technickej v Budapešti, ktorí vykonali šesťdňovú prehliadku Oravského hradu. Podľa záznamu nebola hrobka až od roku 1813 do tých čias otvorená. Text zápisnice vypovedá o žalostnom stave interiéru krypty. Nachádzali sa tu iba tri drevené bedne a rozhádzané zvyšky kostí a šiat. Správcovia hradu vyzbierali niektoré predmety (pozlátené klince, medenú sponu, kúsky skla, zbytky šiat a vencov) a dali ich do hradného múzea. Rozhádzané kosti vložili do debny. Truhlu, pripísanú Jurajovi Thurzovi, umiestnili do stredu krypty. Po kovových rakvách sa nenašla ani stopa, krypta bola na vzácne kovy vyrabovaná.
„RUŠNÁ“ KRYPTA
Ďalší vstup do krypty bol vykonaný v roku 1954. Z krypty boli vyzdvihnuté šaty, pripisované Imrichovi Thurzovi, a ďalšie pohrebné textílie. V roku 1965 previedol nemecký vedec H. Ullrich prvý antropologický výskum thurzovských pozostatkov. Pokúsil sa ich pretriediť a zoradiť jednotlivé kostry, určiť pohlavie a vek a snažil sa o identifikáciu niektorých osôb. Niekoľko stoviek kostí, podľa neho, pochádzalo z kostier 11 - 13 dospelých ľudí, z toho 5 bolo takmer úplných. Z ostatných sa zachovalo len po niekoľko kostí. Okrem toho tu boli zistené pozostatky po 3 - 5 deťoch. Na základe písomných prameňov o známych úmrtiach a pohreboch na Oravskom hrade priradil päť kostier k osobnostiam ako Imrich Thurzo, Štefan Thököly, Alžbeta Czoborová, Katarína Thökölyová alebo Anna Szunyoghová (Suňogová), a napokon Juraj Thurzo. Kosti boli zakonzervované bližšie neznámou látkou, pričom Ullrich vykonal aj rekonštrukciu ľavej strany hlavy Imricha Thurza. V roku 1967 boli všetky ľudské kostné pozostatky z krypty zapísané do zbierkového fondu múzea.
Z ďalších písomne zdokumentovaných vstupov do hrobky vieme, že jeden prebehol v roku 1985. Neskôr, 5. augusta 1993, bola krypta komisionálne otvorená opäť. V tom čase sa v krypte nachádzala už iba jediná drevená truhla s rovným vekom. Vo vnútri truhly sa našli menšie úlomky kostí a niekoľko kovových fragmentov z rakiev.

Skryť Vypnúť reklamu

KU KOSTIAM PRIRADILI MENÁ
V deväťdesiatych rokoch Oravské múzeum prikročilo k dvom významným aktivitám, ktoré sa priamo dotýkali predmetov pochádzajúcimi z thurzovskej krypty. Išlo o aktivity svojím charakterom presahujúce hranice regiónu, preto je vhodné si ich pripomenúť.
V rokoch 1992 – 2006 prebehol dlhoročný antropologický výskum thurzovských pozostatkov, ktorý vykonal Milan Thurzo (menovec Thurzovcov) so spolupracovníkmi. Stal sa prvým komparatívnym historicko-antropologickým výskumom známych historických osobností na Slovensku. Priniesol viaceré zaujímavé výsledky, ako aj upresnenia a korelácie Ullrichových záverov. Antropológovia nanovo usporiadali pozostatky po štvorici historických osobností, po Jurajovi Thurzovi, jeho manželke a ich dvoch deťoch. Zároveň o nich získal dôležité vedomosti týkajúce sa fyzických dispozícií, zdravotného stavu, ktoré konfrontovali s historickými skutočnosťami. Milan Thurzo so spolupracovníkmi sa venovali aj príčinám smrti Imricha Thurzu, o ktorej bol zažitá hypotéza o možnej otrave jedom.

Skryť Vypnúť reklamu

KTO BOL JURAJ THURZO?
Keď mal Juraj Thurzo sedem rokov, zomrel mu otec, pán Lietavského hradu. Časť mladosti preto mladý šľachtic strávil na dvore arcikniežaťa Ernesta. Po smrti prvej manželky Žofie Forgáčovej sa oženil s Alžbetou Czoborovou. Z ich vzťahu sa zachovali listy plné lásky, ktoré si vymieňali počas jeho častej neprítomnosti. Mali osem detí. Hlavné sídlo Juraja Thurzu bolo na bytčianskom zámku. Oravský hrad využíval prevažne ako letné sídlo. Thurzo bol mimoriadne vzdelaný - hovoril po latinsky, grécky, nemecky, maďarsky, slovensky a dorozumel sa aj po chorvátsky. V gréčtine dokonca písal básne. Z Bytče urobil stredisko humanistickej vzdelanosti. Podporoval umenie, školy a kostoly. V roku 1610 ako jeden z prvých zemepánov povolil slovenské bohoslužby. Slovenčina bola veľmi používaná na jeho panstvách aj v úradnom styku. Veľkú pozornosť si zasluhovala thurzovská knižnica: obsahovala viac ako 800 zväzkov. Boli tam diela z oblasti medicíny, geografie, matematiky, histórie, filozofie, teológie...

Skryť Vypnúť reklamu

POSIELAL ĽUDÍ NA SMRŤ
Vzdelanie však Jurajovi Thurzovi nebránilo, aby nedal niekoho obesiť či inak zmárniť. Známy je prípad z roku 1605, keď Bočkayovi vojaci vydrancovali Thurzovo Bytčianske panstvo a vyrabovali hrobku jeho otca. Časť ulúpených vecí sa našla v obci Bodiná. Thurzova reakcia bola rýchla a krutá: niekoľkých dedinčanov dal obesiť a dedinu podpálil. To všetko bez súdu a vyšetrovania. Neskôr sa ukázalo, že dedinčania boli nevinní - veci nechali v dedine vojaci. Jednému zemanovi zabral jedenásť dedín a až dlhotrvajúci súdny spor rozhodol v Thurzov neprospech. Lúpežného rytiera Telekesiho prilákal do Bytče pod zámienkou rokovania o amnestii. Keď rytier-lúpežník prišiel, strčil ho do väzenia. Neskôr ho poslal do Bratislavy a odtiaľ pod katovu sekeru. Ale Juraja Thurzu nemožno posudzovať podľa dnešných kritérií. Na svoju dobu to bol nesmierne vzdelaný človek a popravy „patrili k dobrým mravom“ vtedajšej šľachty.

CHÝRNY VOJAK, POLITIK
Juraj Thurzo bol tiež hrdinom tureckých vojen. V rokoch 1590 - 1594 sa osobne zúčastnil na viacerých bojoch. Vo víťaznej bitke bitke pri Székesfehervári bol vážne zranený. Mimochodom, v tejto bitke zahynul budínsky paša, jeho vezír a sedem begov. Ako 31-ročný sa Juraj Thurzo stal radcom kráľa Rudolfa II. V roku 1602 sa stal hlavným veliteľom preddunajských vojsk a hlavným kapitánom novozámockej pevnosti.
S Thurzovou politickou mocou rástol aj jeho hospodársky vplyv. Vlastnil tri panstvá: Bytčianske, Lietavské a Oravské. V r. 1607 k tomu pribudlo aj výnosné Tokajské panstvo s hradom. Toto panstvo sa stalo strediskom obchodu s vínom. Vrchol Thurzovej životnej kariéry znamenala jeho voľba za uhorského palatína v decembri 1609. Túto hodnosť získal po smrti Štefana Ilešházyho. Pod patronátom palatína Thurzu sa 28. marca 1610 vo farskom kostole v Žiline, začala synoda evanjelikov z desiatich preddunajských stolíc, išlo o stredné a západné Slovenko. Synoda mala aj národnostný význam, lebo terajšie západné a stredné Slovensko vystupovali ako samostatná jednotka a traja superintendenti boli Slováci – položili základ evanjelickej cirkevnej organizácie na Slovensku.

BÁTHORYČKU NEDOKÁZAL POSLAŤ NA SMRŤ
Palatín bol po panovníkovi prvý muž v krajine s rozsiahlou politickou, vojenskou, finančnou a súdnou mocou. Mal právo vyniesť rozsudok smrti aj nad osobami šľachtického pôvodu. Jeho povinnosťou bolo byť spravodlivým sudcom bez ohľadu na pôvod a postavenie osôb. Všetkými prostriedkami mal ochraňovať bezbranných - tak to bolo zakotvené v prísahe, ktorú skladal pred Uhorským snemom. Alžbeta Báthoryová bola prvým závažným prípadom, ktorý mal vyriešiť. Akonáhle bol palatín Thurzo informovaný o výsledkoch vyšetrovania prípadu Báthoryovej a sám pri návšteve čachtického kaštieľa 29. decembra 1610 pristihol Alžbetu pri mučení dievčat, ešte v ten deň ju uväznil na Čachtickom hrade. No nedokázal ju poslať na smrť. Prípad nikdy nedoriešil podľa predstáv príbuzných obetí, ani podľa predstáv panovníka Matiáša II. Báthoryčka sa pred súd nikdy nedostala. Thurzo bol blízky priateľ Nádasdyovskej rodiny a František Nádasdy bol Báthoryčkiným manželom. Thurzova manželka si s Báthoryovou dopisovala, rodiny sa navštevovali, chodili na svadby svojich detí. A umierajúci Nádasdy poručil celú svoju rodinu do Thurzovej ochrany. Spôsobom vyšetrovania palatín možno nenaplnil predstavy iných, ale svoje (a Nádasdyovské) určite. Nádasdyovský majetok nebol skonfiškovaný a ani ich rodina nebola vystavená verejnej potupe. Ani ako palatín však nedokázal zabrániť vzniku strašidelnej legendy o krvavej grófke. Tá napokon zomrela vo väzení.
Báthoryovú prežil Juraj Thurzo len o dva roky. Zomrel na Vianoce, 24. decembra 1616. Nemal ani 50 rokov. Z jeho ôsmich detí bolo sedem dcér a jediný syn - Imrich.

SYN OTCA DLHO NEPREŽIL
Podľa palatínovho testamentu sa dedičom hradov Bytča, Hričov, Lietava, Orava a Tokaj (a k nim patriacich panstiev) stal syn Imrich Thurzo s podmienkou, že s majetkami bude disponovať jeho matka Alžbeta Czoborová. Imrich Thurzo sa svojou politickou činnosťou odklonil od Viedne. K tejto orientácii ho priviedlo sedmohradské knieža Gabriel Bethlen, ale aj Thurzov radca - básnik Ján Rimay. Imrich Thurzo viedol na jar v roku 1620 Bethlenom vyslanú delegáciu, ktorá rokovala v Prahe s českými stavmi a so „zimným kráľom“ Fridrichom Falckým o vojenskej pomoci českým stavom proti cisárovi Ferdinandovi II. Rokovanie bolo úspešné a obranný pakt medzi Fridrichom Falckým a Gabrielom Bethlenom bol podpísaný. Imrich Thurzo viedol ako Bethlenov splnomocnenec mierové rokovanie medzi cisárom a sedmohradským kniežaťom v Mikulove v októbri 1621. Tam ho, 23-ročného, zastihla aj smrť. Vdova po I. Thurzovi, dvadsaťročná Kristína Ňáriová, sa o tri roky vydala za Mikuláša Esterházyho. Imrich zomrel len päť rokov po svojom otcovi. A s ním vymrel rod Thurzovcov.

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť
 2. Máš rád výzvy? Zmeň svet a urob veci inak, teraz
 3. Tento rok turizmu neprial
 4. Brazílska fintechová banka Nubank vstupuje na Wall Street
 5. Ako sa vyrába nealkoholické pivo? Kvalitou nezaostáva za bežným
 6. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami
 7. Opäť sme na dobrej vlne
 8. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos
 9. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 10. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor
 1. Brazílska fintechová banka Nubank vstupuje na Wall Street
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami
 3. Ako sa vyrába nealkoholické pivo? Kvalitou nezaostáva za bežným
 4. Opäť sme na dobrej vlne
 5. Aj mikulášske balíčku môžu byť zdravé. Zistite ako na to.
 6. 365.bank sa stala bankou roka na Slovensku
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie
 10. Tento rok turizmu neprial
 1. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 16 326
 2. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 14 147
 3. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 10 058
 4. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 768
 5. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 791
 6. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 5 552
 7. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 5 368
 8. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 4 926
 9. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 3 955
 10. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 2 765

Blogy SME

 1. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (3. - 9.12.1921)
 2. Vladimír Seman: Zváštne hobby košického župana: Streľba do vlastného kolena
 3. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia
 4. Naďa Serafínová: Komentár autora: Zdravotníci, sme s vami
 5. Marek Strapko: Tak tomuto sa hovorí politicky vyzretý líder!
 6. Samuel Ivančák: Hommage à Miroslav Zikmund
 7. Ján Marton: Vízia ministerstva pôdohospodárstva 2035 - oslava víťazného februára 1948.
 8. Ivan Mlynár: ZUZANA ČAPUTOVÁ – JEDINÝ ŠTÁTNIK V KRÁĽOVSTVE PLEBEJSKOM.
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 13 483
 2. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 629
 3. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 7 576
 4. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 5 076
 5. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 743
 6. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 738
 7. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 712
 8. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 569
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Policajti mladého muža poznajú, jeho správanie riešili niekoľkokrát. Obvinili ho z útoku na verejného činiteľa.


14 h
Jozef Luscoň

Na Slovensku bol jedným z najstarších gajdošov, v Oravskej Polhore posledným z pôvodnej generácie známych gajdošských rodov.


17 h
Slovenskí reprezentanti v parahokeji.

V Nemecku bojovalo šesť krajín o dve miestenky na paralympiádu.


19 h
Zbúranisko po niekdajšej plavárni v Nižnej.

Nevábne rumovisko, ktoré zostalo po niekdajšej plavárni, sa stane minulosťou. Obec mu dopraje nový dizajn, a najmä účel.


1. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V okresoch Rimavská Sobota a Revúca PCR testy potvrdili veľa infikovaných covidom.


1. dec

Policajti mladého muža poznajú, jeho správanie riešili niekoľkokrát. Obvinili ho z útoku na verejného činiteľa.


14 h

Odporúčajú ľuďom, aby sa pohybovali v skupinkách.


21 h

Dlhoročná folkloristka, speváčka, členka folklórnych skupín a propagátorka ľudovej kultúry a zvykov našich predkov Martina Žabčíková zomrela 29. novembra vo veku 37 rokov.


21 h

Blogy SME

 1. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (3. - 9.12.1921)
 2. Vladimír Seman: Zváštne hobby košického župana: Streľba do vlastného kolena
 3. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia
 4. Naďa Serafínová: Komentár autora: Zdravotníci, sme s vami
 5. Marek Strapko: Tak tomuto sa hovorí politicky vyzretý líder!
 6. Samuel Ivančák: Hommage à Miroslav Zikmund
 7. Ján Marton: Vízia ministerstva pôdohospodárstva 2035 - oslava víťazného februára 1948.
 8. Ivan Mlynár: ZUZANA ČAPUTOVÁ – JEDINÝ ŠTÁTNIK V KRÁĽOVSTVE PLEBEJSKOM.
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 13 483
 2. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 629
 3. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 7 576
 4. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 5 076
 5. Radovan Kazda: TOP 7 dôvodov, prečo 500 miliónov pre seniorov nie je dobrý nápad 4 743
 6. Jozef Drahovský: Zákon o bočnom odstupe medzi vozidlom a cyklistom dopadol ako na Slovensku 4 738
 7. Tomáš Sedliačik: Ako sa baviť s konšpirátorom 4 712
 8. Martin Greguš: Istropolis zbúrajú...starosta Kusý obrátil kabát...Je to vôbec možné? Architekt a primátor Vallo mlčí... 4 569
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 5. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 6. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu