Štvrtok, 25. február, 2021 | Meniny má Frederik(a)KrížovkyKrížovky

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU NIŽNÁ

Patrí medzi najúspešnejšie v okrese Škola získala právnu subjektivitu 1. apríla 2002 a po zlúčení s materskou školou v septembri 2004 bol vytvorený spoločný výchovno-vzdelávací komplex, ktorého súčasťou sú aj dve oddelenia školského klubu a školská jedál

Patrí medzi najúspešnejšie v okrese
Škola získala právnu subjektivitu 1. apríla 2002 a po zlúčení s materskou školou v septembri 2004 bol vytvorený spoločný výchovno-vzdelávací komplex, ktorého súčasťou sú aj dve oddelenia školského klubu a školská jedáleň.
Naša škola už dlhé roky patrí medzi najúspešnejšie školy v okrese. Žiaci nás úspešne reprezentujú v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach. Spoločnou snahou učiteľov je vychovávať a vzdelávať deti tak, aby získané poznatky čo najlepšie uplatnili v ďalšom štúdiu na strednej či vysokej škole i v praxi.
Vyučujú sa tu dva cudzie jazyky, anglický a nemecký. S vyučovaním anglického jazyka začíname už od 1. ročníka formou záujmového vzdelávania, o ktoré majú záujem takmer všetci žiaci prvého stupňa.
Učitelia školy absolvovali v minulom roku vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií. Získané poznatky z tohto vzdelávania sa vyučujúci snažia využívať v skvalitňovaní svojho vyučovacieho procesu. Každý pedagogický pracovník, ktorý má záujem vzdelávať sa a spoznávať nové zaujímavé formy vyučovania, má u vedenia školy plnú podporu. V súčasnom období pracujeme na aktualizácii internetovej stránky školy, pri príprave ktorej počítame do budúcnosti aj so spoluprácou žiakov školy.
Na škole pracuje aj špeciálny pedagóg, ktorý pomáha vyučujúcim pri práci s integrovanými žiakmi a žiakmi so špeciálnymi potrebami.
V tomto školskom roku navštevuje našu školu 545 žiakov v 22 triedach, s ktorými pracuje 8 učiteľov na 1. stupni, 22 učiteľov na 2. stupni a 2 vychovávateľky v školskom klube. O chod školy sa stará aj 8 hospodárskych zamestnancov.
V piatich triedach materskej školy je umiestnených 113 detí od 2 do 6 rokov, o ktoré sa s láskou stará 5 učiteliek a 4 hospodárski zamestnanci. Dobrú a chutnú stravu v školskej jedálni zabezpečuje 8 zamestnancov.
Poslaním nášho predškolského zariadenia je pripraviť budúcich žiakov školy po stránke intelektuálnej, sociálno-emocionálnej a fyzickej a v závislosti od ich veku zabezpečovať správny vývoj osobnosti.
V MŠ je vytvorený priestor pre nadštandardné aktivity detí – krúžok anglického jazyka, výtvarný, dramatický, hra na zobcovej flaute a Lego Dacta. Okrem aktivít, ktoré poriadame pre rodičov s deťmi – Popoludnie zdravej výživy, Stretnutie so starými rodičmi, Pečenie medovníkov, Cvičí celá rodina, Netradičné športy, sme zároveň organizátormi už 11. ročníka športovej olympiády pre deti materských škôl.

Skryť Vypnúť reklamu

Mimoškolské aktivity
Povedz mi – a ja zabudnem
Ukáž mi – a ja si zapamätám
Ale zapoj ma – a ja pochopím
Rozvíjaniu talentov sa venujeme prostredníctvom záujmových krúžkov, ktoré majú u nás bohaté zastúpenie. Najväčšej obľube sa tešia – florbalový, basketbalový, volejbalový krúžok, krúžok prvej pomoci, výtvarný, šikovné ruky, matematický, informatika, strojopis, divadelný krúžok, anglický a francúzsky jazyk a mnohé iné.
Aby mali možnosť vyniknúť aj deti, ktoré nie sú talentované v bežne propagovaných súťažiach, pripravujeme pre ne netradičné zábavné popoludnia : Čokoládový kufor – zameraný na rozvoj slovnej zásoby, Tvorba účesov, Pexeso, Puzzle , Šarkaniáda, Tvorba vianočnej ikebany a vianočných stromčekov.
Ľudové tradície oživujeme akciami ako sú Pálenie Moreny, Fašiangové karnevaly na ľade aj v priestoroch školy.
V čase Vianoc už tradične pripravujeme spoločné posedenia s rodičmi Vianočné besiedky. Aj deti Materskej školy sa zúčastňujú Posedenia pri jedličke v Dome kultúry.
Vyučovanie obohacujú netradičné vyučovacie dni: Návšteva Mikuláša v jednotlivých triedach, športové dopoludnia, návšteva divadelných predstavení v Žiline a Martine.
Priebežne sa venujeme aj environmentálnej výchove. Poriadame Ekologické dni, Jabĺčkovo - jadierkovú súťaž zameranú na prevenciu proti chrípke. V rámci Mliečnej ligy a propagovania zdravej výživy si môžu deti kupovať jogurty ako mliečnu desiatu v školskej jedálni.

Skryť Vypnúť reklamu

Dobrá spolupráca je zaručený úspech
Pri výchove a vzdelávaní škola spolupracuje s mnohými inštitúciami a partnermi v obci s obecným úradom, obecnou knižnicou, domom kultúry, farským úradom, TJ, rodičovským združením, klinickým psychológom, špeciálnym pedagógom aj Pedagogicko-psychologickou poradňou v Trstenej.
Hlavnú finančnú pomoc nám poskytuje náš zriaďovateľ obecný úrad, ktorý sa po prechode kompetencií zo štátu na obce, zaujíma o celkový chod školy a snaží sa pomáhať škole v maximálnej možnej miere. Zo strany rodičovského združenia môžeme počítať s účasťou na rôznych spoločných akciách, akými sú rodičovský volejbal, vianočné besiedky, polročné a koncoročné diskotéky, ale aj s finančnou pomocou pri zakúpení učebných pomôcok potrebných na vyučovanie, či zakúpenie nových počítačových súprav. Športové talenty rozvíjame v spolupráci s telovýchovnou jednotou. Úspešní sú hlavne atléti, florbalisti a futbalisti. Farský úrad zastrešuje našich žiakov v spoločnosti ERKO a umožňuje nácviky a vystúpenia speváckeho zboru Laura. Posledný rok sa veľmi zlepšila spolupráca s obecnou knižnicou, ktorá sa nachádza v priestoroch školy. Umožňuje žiakom návštevy aj v čase vyučovania, čo využívame hlavne na hodinách čítania a literatúry. V priestoroch Základnej školy je aj ZUŠ, ktorá poskytuje našim žiakom možnosť navštevovať hudobné, tanečné a výtvarné odbory bez dochádzania, prípadne dlhého čakania v nečase.

Skryť Vypnúť reklamu

Zrekonštruovali telocvičňu i školskú jedáleň
V ostatnom období sa nám v oblasti materiálneho zabezpečenia podarilo zriadiť počítačovú učebňu s pripojením na internet, ktorú môže využívať v popoludňajších hodinách aj široká verejnosť, vymeniť časť podlahovej krytiny v niektorých triedach, zmodernizovať zastaralé sociálne zariadenia. Vďaka finančnej pomoci rodičovského združenia a ochote rodičov každoročne opravíme a vymaľujeme 3-4 triedy na škole.
Značnou premenou prešla aj školská jedáleň, ktorá bola v septembri 2004 presťahovaná do nových priestorov v prístavbe ZŠ. Vďaka finančným prostriedkom získaných z MŠ bola kuchyňa vybavená novými modernými zariadeniami. Za účelom získania financií pre školu, školská jedáleň ponúka svoje služby a priestory na rôzne oslavy, jubileá, posedenia a podobne.
Po ničivej víchrici v novembri 2004, ktorá stiahla časť strechy, sa začalo s rekonštrukciou telocvične. Postavila sa nová strecha, vymenila sa stará palubovka za novú - modernú. Veľkým prínosom bolo postavenie nového balkóna, ktorý oceňujú najmä diváci pri rôznych športových súťažiach. Telocvičňu v tejto podobe nám závidí nejeden športový fanúšik i divák. Poďakovanie za spolufinancovanie tejto prestavby patrí aj zástupcom Obecného úradu v Nižnej, ktorí významnou mierou prispeli k celkovej rekonštrukcii a jej plynulému priebehu.
Škola chce aj naďalej rozširovať a modernizovať počítačovú učebňu, poprípade zriadiť ďalšiu. Chceme pokračovať vo výmene podlahovej krytiny v ďalších triedach, obnoviť fasády budov. Vďaka výdatnej pomoci finančných prostriedkov od zriaďovateľa - obecného úradu vymeníme v tomto roku všetky radiátory v budove školy, postupne po etapách začneme vymieňať staré okná za plastové a pristúpime k úplnej rekonštrukcii výmenníkovej stanice, ktorá bola od roku 2002 v havarijnom stave. Týmito opatreniami sa nám podarí znížiť celkovú spotrebu tepla na škole. Ušetrené finančné prostriedky budeme môcť investovať do skvalitnenia vzdelávania na škole.

Najväčšie športové úspechy v minulom školskom roku
Naši žiaci už niekoľko rokov dosahujú veľmi dobré výsledky v športových súťažiach i predmetových olympiádach. Vďaka úspešnej reprezentácii na okresných, krajských i celoslovenských súťažiach zviditeľňujú našu obec i v rámci celého Slovenska. Výborné výsledky v poslednom období dosahujeme najmä v športe. Každoročne z našej školy postúpia 3 – 4 triedy do celoslovenského finále súťaže Zdatné deti, na ktorom sa stretnú po tri najlepšie triedy z ročníkov 4. – 8. z celého Slovenska. Podľa výsledkov, ktoré tu dosahujeme, sa dá povedať, že naše deti patria medzi najzdatnejšie. Druhým športom, v ktorom patríme medzi absolútnu špičku, je florbal. V tomto novom športe naši žiaci dosiahli za posledné roky významné úspechy v krajskom i celoslovenskom meradle. Úspešne našu školu reprezentovali aj na medzinárodných turnajoch v zahraničí. Taktiež v literárnych súťažiach Dúha a Európa v škole sme za posledné roky dosiahli niekoľko významných úspechov v rámci Slovenska. Aj touto cestou ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí týchto žiakov svedomito pripravujú na jednotlivé súťaže.
Medzi najvýznamnejšie úspechy v minulom školskom roku môžeme zaradiť nasledovné:
Celoslovenské súťaže:
1. m. starší žiaci – florbal
2. m. mladší žiaci - florbal
1. m. Zdatné deti 5. B
1. m. Zdatné deti 4. A
2. m. Zdatné deti 8. A
3. m. Zdatné deti 6. A
Hlavná cena - Dúha – Mária Gaššová,
Čestné uznanie – Dúha – Patrik Bachan,
Celoslovenská divadelná prehliadka – čestné uznanie –DDS Dobrozvíťazí,
Hlavná cena – Európa v škole – Simona Žatková
Krajské súťaže:
3. m. družstvo chlapcov – atletika
3. m. družstvo dievčat – atletika
1. m. skok do výšky – Mirka Kořínková
2. m. skok do diaľky - Mirka Kořínková
4. m. olympiáda Aj – Jakub Bebej

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Získaj náskok pred štartom
 2. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 3. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 4. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte
 5. Rodinná atmosféra na Trnavskej univerzite: Milí sú aj vrátnici
 6. Aj vám chýba voňavá a chutná káva?
 7. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 8. Ivan Krechňák: Robiť niečo, čo máš rád, je na nezaplatenie
 9. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 10. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 1. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 2. Získaj náskok pred štartom
 3. 2. ročník Social Awards Slovakia prichádza
 4. MetLife spustila online nahlasovanie poistných udalostí
 5. Minulý rok boli v priemere ukradnuté takmer tri autá denne
 6. Žabka expanduje na západe krajiny, hľadá nadšených podnikateľov
 7. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 8. Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj v regiónoch
 9. Aj vám chýba voňavá a chutná káva?
 10. Moruša – Málo známa a predsa účinná
 1. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 18 728
 2. Ako vyzerá majetok Slovákov? Zvyšuje sa najmä z jedného dôvodu 10 498
 3. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 8 992
 4. V sobotu do bezpečného Ománu so zľavou 486 eur 6 727
 5. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 466
 6. Séria dvoch príloh: Angličtina nielen pre maturantov 6 216
 7. Príbeh Patrika Tkáča a J&T, Lidl verzus Tesco a investičné tipy 6 153
 8. Volkswagen Tiguan: takto by malo vyzerať rodinné auto! 5 671
 9. Zažite farebný Marakéš a hory Atlasu so slovenským sprievodcom 5 090
 10. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 4 598
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Otváracie hodiny na pošte v Dolnom Kubíne.

Veľký počet zamestnancov s ochorením na COVID-19 prinútil vedenie k výraznému obmedzeniu otváracích hodín.

19 h
Dva z troch oravských okresov si polepšili.

V strojárskom podniku v Istebnom ochorela približne štvrtina zamestnancov.

21 h
Kamaráti z Pure Slovakia zo zisku z oblečenia a doplnkov vysadili už 16-tisíc stromov.

Partia kamarátov vytvorila vlastnú značku oblečenia aj doplnkov. Už dva roky dávajú celý zisk naspäť do lesov. Sadia nové stromčeky aj čistia prírodu.

22 h
Marek Hamšík (vpravo) je už 8-násobný najlepší futbalista Slovenska.

„Je to nielen výborný futbalista, ale aj výborný človek,“ povedal Roland Galčík z Klina.

20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Od budúceho týždňa, pondelka 1. marca, sa mení farba na covid automate pre okres Liptovský Mikuláš.

23. feb

Pamiatku chce mesto zrekonštruovať.

15 h

V strojárskom podniku v Istebnom ochorela približne štvrtina zamestnancov.

21 h

Banská Bystrica a Brezno zostávajú bordové.

23. feb

Už ste čítali?