Pondelok, 27. september, 2021 | Meniny má CypriánKrížovkyKrížovky

Povolenie na odstrel kormoránov je zatiaľ len čiastočným riešením

Hoci je už marec, početné populácie kormorána veľkého, každoročne v zimných mesiacoch prilietajúce k nám zo severských krajín za potravou, sa ešte v týchto dňoch s Oravou a Váhom nelúčia, ako to bolo takmer pravidlom v minulých rokoch.

Prakticky v roku 2001 skupinka vyše stovky týchto vtákov zistila, že vody nezamŕzajúcej Oravy im poskytnú rybárske hody, a tak sem odvtedy prilietajú každú zimu – stále v početnejších a početnejších kŕdľoch. V roku 2002 ich na Orave a Váhu zimovalo približne dvesto, potom päťsto, tohto roku údajne sedemsto. Začiatok jari je pre kormorány ako pre ľudí mesiac máj a tak zo severu Slovenska odlietajú „domov“, kde si zakladajú potomstvo. V týchto dňoch však majú skôr chúťky na ryby, než na lásku, a za tými prilietajú až pod priehradnú nádrž v Tvrdošíne. Zrejme už stratili príslovečnú plachosť, zlietajú dokonca i nad vody v centre Dolného Kubína. Nuž - hlad je zrejme silnejší ako strach. Rybári sa na tieto vtáky hnevajú a plašia ich. Nečudo, veď sedemsto kormoránov vraj za mesiac zožerie dvanásť ton rýb!

Skryť Vypnúť reklamu

Koľko ich je?
Kŕdle kormorána veľkého, na Slovensku celoročne chráneného vtáka, podľa celoslovenského sčítania 15. januára dosiahli počet od 7521 do 8436 kusov. Rozptyl je spôsobený tým, že niekedy je ťažké sčítať kormorány medzi stromami, niektoré sú zakryté konármi a tak niektorí sčítavatelia radšej uvedú číslo napr. od 100 – 200, alebo pripíšu poznámku, že kormoránov môže byť aj viac. Na Orave sa teda 15. januára, keď bolo relatívne teplo, napočítalo na troch nocoviskách 127 kormoránov, pritom v okolí Oravy sa nachádzajú ďalšie nocoviská na Váhu pri Vrútkach, kde nocuje 600 kormoránov, na Váhu pri Ivachnovej nocovalo 36 kormoránov a na Liptovskej Mare 510. Vo februári už rybári a ochranári narátali na Orave 650 kormoránov. Kormorány pritom nemusia v oravskom regióne zimovať každý deň - premiestňujú sa medzi Váhom a Oravou. Čísla o stave kormoránov sú výsledkom spoločného sčítania zimujúcej populácie kormorána veľkého na Slovensku, podľa metodiky vypracovanej Spoločnosťou na ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) a medzinárodnej organizácie Wetlands International. Podľa spomínanej metodiky sa sčítavali kormorány na nocoviskách, teda na väčšinou všeobecne známych konkrétnych miestach, kde sa zhromažďujú na noc. Tým sa eliminovalo podvojné sčítavanie tých istých migrujúcich kŕdľov kormoránov viacerými pozorovateľmi a mohol tak byť stanovený hodnoverný údaj o početnosti zimujúcich kormoránov. Aby výsledky boli hodnoverné, pretože názory rybárov a ochranárov vtáctva na škodlivosť vplyvu kormoránov na rybie spoločenstvá sú rozdielne – ostatného sčítavania sa zúčastnili členovia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ), SOVS a Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Čísla o stave kormoránov na Slovensku i v našej lokalite nám poskytol pracovník SOVS Jozef Ridzoň po konečnom uzatvorení výpočtov a stotožňuje sa s nimi aj SRZ aj SOVS aj ŠOP SR.

Skryť Vypnúť reklamu

Apatia rybárov
k ochranárom
Spomínané tri inštitúcie sa dohodli na oficiálnych počtoch kormorána na Slovensku. To je však zatiaľ asi jediné, na čom sa dohodli. Pretože kým rybári hovoria o premnožení tohto predátora na Slovensku a jeho škodlivosti na prirodzenom biotope a žiadajú kormorána už nielen plašiť, ale aj strieľať, ochranári argumentujú tým, že na Slovensku hniezdi ročne iba 50 – 250 párov kormorána veľkého a teda nie je predpoklad, že hniezdna populácia spôsobuje ekonomicky významnejšie škody na rybách.
Boj medzi rybármi a ochranármi sa stupňuje a vrcholí. Slovenský rybársky zväz, každoročne vykazujúci závažné škody na rybách, vlani v apríli požiadal Ministerstvo životného prostredia SR o udelenie výnimky na plašenie a odstrel kormorána aj na voľných vodách, nielen rybníkoch. Najmä rybárske organizácie na Orave, ktorá je jednou z najpostihnutejších lokalít, mali prioritný záujem na riešení problematiky. Odďaľovaním riešenia, ktorým malo byť udelenie výnimky na odstrel kormorána Ministerstvom životného prostredia SR, sa priam nenávisť rybárov k týmto vtákom zväčšovala a lokálne sa stupňovala aj apatia rybárov voči ochranárom.

Skryť Vypnúť reklamu

Chránený kormorán vyžiera chránenú rieku
Dilema: Celoročne chránený kormorán negatívne zasahuje do rieky Orava, podľa Ramsarskej zmluvy jednej z dvanástich celosvetových chránených lokalít. Ako tento rozpor vníma Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina? „Nadmerný výskyt kormoránov na rieke Orava považuje SRZ za jednoznačne škodlivý zásah do prirodzeného biotopu s výskytom pôvodných druhov rýb, ako i iných živočíchov“, reaguje Boris Chládecký zo SRZ – Rady ŽIlina. „Celé povodie Oravy je zaradené do 4. stupňa ochrany ako významná mokraďová lokalita, na ochrane ktorej by mali mať prvoradý záujem nielen rybári, ale najmä ochranári. Výskyt kormoránov celkovo výrazne zasahuje do ekologickej rovnováhy tohto mokraďového systému, a to nielen priamo nadmerným predačným tlakom na rybie spoločenstvá, ale tiež nepriamo obmedzovaním potravných i priestorových zdrojov pre iné druhy vodného vtáctva, ktoré sa tu vyskytujú v ustálenej početnosti. Pripomíname, že vo viacerých prípadoch ide o chránené živočíchy – ryby alebo vtáky. Dopad na rybie spoločenstvá je o to väčší, že z dôvodu nezamŕzania toku je rieka pre kormorány dostupným potravným zdrojom a kormorány napádajú takmer všetky vekové kategórie rýb. A to i v období jarnej migrácie na neres, čím sa autoreprodukčná schopnosť rybích populácií výrazne znižuje. Kompenzácia vo forme umelého zarybňovania môže do istej miery zdecimovanú obsádku početnostne nahradiť, ale nenávratne degradovaný pôvodný genofond obnoviť nedokáže. Rybárske revíry v povodí Oravy patria už tradične medzi rybársky najviac atraktívne, a z toho dôvodu je náš záujem o minimalizáciu predačného tlaku kormorána na nich prednostný. Negatívny dopad vplyvu kormorána na tieto revíry sa už evidentne prejavuje aj na množstve úlovkov na nich, čo následne spôsobuje znižovanie ich návštevnosti, a tým v nezanedbateľnej miere i cestovného ruchu v regióne“ povedal nám Boris Chládecký.
Marián Sabo, pedseda MO SRZ Dolný Kubín tento fakt len potvrdil: „Každoročne na výročných členských schôdzach porovnávame úlovky rybárov. Tie sú na rieke Orava za ostatné roky katastrofálne. V minulom roku sme tu ulovili napr. iba 46 lipňov! Každoročne vykazujeme pokles všetkých druhov ulovených rýb. U mreny sa znížil počet z 3000 na 500 ks za rok. Ďalšie škody spôsobuje kormorán na chránených druhoch rýb, ako je napr. plaska pásová. Hodnota tejto rybičky je 8000 Sk. Kým chránená nebola, za pol hodiny rybár vylovil aj 50 ks týchto rybičiek, teraz je problém takú rybku v Orave nájsť! Za minulý rok sme do vody „vložili“ 480 000 Sk v násadách. Tieto ryby väčšinou kormorán zožral. Ďalších 20 – 30% sú ryby, ktoré kormorán zabije a nezožerie ich, pretože sú väčšie, než aké môže prehltnúť. Je podľa nás zbytočné vkladať do rieky každoročne státisíce korún. A tak sme požiadali MŽP o dočasné zrušenie zarybňovacej povinnosti na rieke Orava, pretože násadami vlastne kŕmime kormorána,“ argumentuje Marián Sabo.

Presvedčili rybári,
či konferencia?
Ešte vlani v apríli zaslal SRZ žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR o udelenie výnimky na odstrel kormorána veľkého na území viac ako sto rybárskych revírov. No zrejme až medzinárodná konferencia Kormorán veľký a rybárstvo, zorganizovaná SRZ v Žiline rozhýbala navonok „stojaté vody“ na ministerstve. Tá prijala niekoľko záverov ako celoeurópsky riešiť problém premnoženia kormorána veľkého. Boli tu prezentované aj príklady riešenia elimitácie škôd na rybej obsádke na rybochovných zariadeniach a aj voľných tokoch z Rakúska, Nemecka a Českej republiky. Vo väčšine európskych štátov je na elimináciu škôd využívaná ako najúčinnejšia metóda limitovaného odstrelu kormoránov v blízkosti vodných plôch.

Ministerstvo (konečne) vypočulo rybárov
Ministerstvo zistené skutočnosti SRZ i konferencie považovalo za odôvodnené argumenty a 22. februára 2005 rozhodlo o povolení odstrelu kormorána veľkého. Na základe informácií, ktoré nám k tomu poskytla tlačová tajomníčka MŽP Dana Gregorová, odstrel kormorána veľkého za účelom zníženia jeho predačného tlaku a eliminácie vzniku škôd na rybej osádke je povolený od 1. októbra do 30. marca kalendárneho roka v počte maximálne 600 jedincov na území vybraných lovných rybárskych revírov. Na Váhu je to úsek približne od Trenčína po Liptovskú Maru, vrátane rieky Kysuca, Orava a Turiec, na rieke Hron úsek od Banskej Bystrice po Brezno a tiež bol povolený odstrel na vybraných 34 chovných rybárskych revíroch. Výnimkou je zároveň povolené celoročné plašenie kormorána veľkého na vybraných 50 chovných rybárskych revíroch.

Ochranári sú
(stále) proti
Ako na udelenie výnimky reagujú rybári? „ Konečne sa pristúpilo k riešeniu, ktoré prinesie efekt, hoci tohto roku už kormorány asi strieľať nebudeme“, povedal nám predseda MO SRZ v Dolnom Kubíne Marián Sabo. „Predpokladám, že ochranári sa odvolajú a kormorány zatiaľ odletia.“
A aká je reakcia ochranárov na rozhodnutie MŽP? Tomáš Blaškovič, ochranársky manažér SOVS: „Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku považuje rozsah udelenej výnimky za neadekvátny a zvažuje podanie odvolania. SOVS sa stotožňuje so stanoviskom Štátnej ochrany prírody SR, ktorá nesúhlasí s usmrcovaním kormoránov, a na riekach a lovných revíroch navrhuje kormorány iba plašiť.“ Do tretice stanovisko SRZ: „Priamy odstrel obmedzeného počtu kormoránov považujeme za najúčinnejší spôsob plašenia, ktorého výsledkom by pri pravidelnej aplikácii malo byť vytlačenie kormorána z najviac ohrozovaných lokalít. Prístup k ochrane kormorána veľkého treba zmeniť celoeurópsky a začať regulovať rozvoj jeho hniezdnych populácií. Na druhej strane treba akútne riešiť ochranu rybích spoločenstiev pred týmto predátorom, pretože okrem nemalých finančných strát dochádza k negatívnemu dopadu na reprodukčný i genetický potenciál rybích populácií, veľmi pravdepodobne s výrazne dlhodobým účinkom,“ komentoval udelenie výnimky Boris Chládecký zo SRZ – Rady Žilina. A dodal: „Škody, páchané kormoránmi by mali najmä na Orave trápiť nielen rybárov, ale predovšetkým ochranárov.“

Ďalší krok je už na Európe
Rybári sú teda po rozhodnutí ministerstva po rokoch čakania čiastočne spokojní, ochranári veľmi nespokojní. A kormorány? Zrejme najnespokojnejšie, keď ich, vyhladované, vyháňajú už od poloprázdneho hrnca – poloprázdnych riek. Spomínaná výnimka MŽP však môže byť iba prvým, veľmi krátkodobým krokom k záchrane prírodného klenotu - rieky Orava i okolitých tokov. Tými ďalšími majú byť opätovné požiadavky o výnimku zo strany SRZ i závery spomínanej konferencie. Lebo naozaj - celoeurópsky problém premnoženia kormorána veľkého si žiada spoločné „európske“ riešenie.

Najčítanejšie na My Orava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 2. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 3. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
 4. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 5. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 6. Od legendárneho trhoviska po hanbu Bratislavy. Ako sa menilo Trnavské mýto?
 7. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
 8. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
 9. Divočina na ceste: ako postupovať, ak v noci zrazíte zviera?
 10. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 1. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
 2. Divočina na ceste: ako postupovať, ak v noci zrazíte zviera?
 3. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
 4. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
 5. Termming vo Veľkých Kapušanoch modernizuje tepelné hospodárstvo
 6. Slováci prepadli SENCORMÁNII a hľadajú najstarší spotrebič
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 8. Samočistiace vypínače chránia pred infekciami
 9. Hobbymarket OBI predstavil nový koncept predajne v Michalovciach
 10. Aktuálne radarové a slovenské hlásenia v autokamere?
 1. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 7 056
 2. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 6 234
 3. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 4 741
 4. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 4 648
 5. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 4 422
 6. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem 4 026
 7. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 478
 8. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy? 3 427
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 409
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 646

Blogy SME

 1. Denis Jánošík: Nevidiaci a slabozraký
 2. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné.
 3. Věra Tepličková: Čo sme sa dozvedeli v nedeľných politických diskusiách?
 4. Marián Kozák: Ing. Ladislav Pleša - životný príbeh
 5. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov.
 6. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Metodologické okienko: Metodologické nedostatky diplomových prác I. časť
 7. Štefan Vidlár: Úvaha o korupčnej amnestii
 8. Zuzana Cascino: Striptér duše
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch 3 762
 2. Stanislav Martinčko: Bude Róbert Fico aj Borisovi Kollárovi ďakovať za dobre odvedenú prácu? 3 171
 3. Peter Chudý: Ako sa zbaviť redaktorky Denníka N, Moniky Tódovej? Alebo hrozí jej zákaz činnosti výkonu povolania? 3 155
 4. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal 2 827
 5. Ingrid Škropeková: Manažér, riaditeľ, upratovačka, chlap či žena. Na ARO je jedno, kým ste. Keď vám povedia, otočte sa mi ritkou, tak sa tou ritkou otočíte. 2 561
 6. Marta Karchňáková: ZSE posiela počas pandémie ľudí na poštu 2 286
 7. Inštitút urbánneho rozvoja: Absurdná situácia developera: Stavebný úrad s ním protizákonne odmieta komunikovať 2 273
 8. Helmut Posch: Zaniknutý priemyselný poklad Hnúšte 2 252
 1. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 2. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 4. Adam Valček: Kauza DPB: Čo robiť, keď Platiť sa oplatí pýta stovky eur za pokutu z MHD
 5. Adam Valček: V bratislavskej MHD prebehol najväčší biznis s pokutami, ovplyvní vyše 100-tisíc ľudí
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Adam Valček: Ako Cetelem porušuje zákon a zarába (+ návod, ako zato firmu zažalovať)
 8. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Jozef Parížek už nebude viesť hráčov Bobrova.

Futbalisti Tvrdošína po dvoch prehrách zabodovali doma naplno.


11 h
Jedeno z viacerých poškodených označení hranice.

Hranica medzi Slovenskom a Poľskom nie je na niektorých miestach vyznačená správne.


12 h
Ilustračné foto.

Pri vytváraní kampane sa snažili poukázať na to, že zdieľanie kníh a samotné čítanie je stále aktuálny a moderný spôsob získavania informácií.


TASR 17 h

Obyčajné a pritom vzácne, lebo sme nimi vyčarili úsmev na tvárach obdarovaných.


Dana Serdelová 22 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Obeť mala len 27 rokov.


25. sep

Dieťa spadlo do podzemnej nádoby na zber dažďovej vody.


a 1 ďalší 25. sep

Vodič motocykla neprežil náraz do dopravnej značky. Osobné auto, v ktorom boli aj dve deti, sa zrazilo s domiešavačom.


25. sep

Prinášame vám prehľad novorodeniatok, ktoré sme odfotili v trenčianskej a myjavskej pôrodnici. Ich fotky boli zverejnené v MY Trenčianskych novinách.


23 h

Blogy SME

 1. Denis Jánošík: Nevidiaci a slabozraký
 2. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné.
 3. Věra Tepličková: Čo sme sa dozvedeli v nedeľných politických diskusiách?
 4. Marián Kozák: Ing. Ladislav Pleša - životný príbeh
 5. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov.
 6. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Metodologické okienko: Metodologické nedostatky diplomových prác I. časť
 7. Štefan Vidlár: Úvaha o korupčnej amnestii
 8. Zuzana Cascino: Striptér duše
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch 3 762
 2. Stanislav Martinčko: Bude Róbert Fico aj Borisovi Kollárovi ďakovať za dobre odvedenú prácu? 3 171
 3. Peter Chudý: Ako sa zbaviť redaktorky Denníka N, Moniky Tódovej? Alebo hrozí jej zákaz činnosti výkonu povolania? 3 155
 4. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal 2 827
 5. Ingrid Škropeková: Manažér, riaditeľ, upratovačka, chlap či žena. Na ARO je jedno, kým ste. Keď vám povedia, otočte sa mi ritkou, tak sa tou ritkou otočíte. 2 561
 6. Marta Karchňáková: ZSE posiela počas pandémie ľudí na poštu 2 286
 7. Inštitút urbánneho rozvoja: Absurdná situácia developera: Stavebný úrad s ním protizákonne odmieta komunikovať 2 273
 8. Helmut Posch: Zaniknutý priemyselný poklad Hnúšte 2 252
 1. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 2. Adam Valček: Kauza DPB: Predaj vyše stotisíc pokút skontrolujú, toto sú ďalšie pochybnosti
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 4. Adam Valček: Kauza DPB: Čo robiť, keď Platiť sa oplatí pýta stovky eur za pokutu z MHD
 5. Adam Valček: V bratislavskej MHD prebehol najväčší biznis s pokutami, ovplyvní vyše 100-tisíc ľudí
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Adam Valček: Ako Cetelem porušuje zákon a zarába (+ návod, ako zato firmu zažalovať)
 8. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu