Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

Povolenie na odstrel kormoránov je zatiaľ len čiastočným riešením

Hoci je už marec, početné populácie kormorána veľkého, každoročne v zimných mesiacoch prilietajúce k nám zo severských krajín za potravou, sa ešte v týchto dňoch s Oravou a Váhom nelúčia, ako to bolo takmer pravidlom v minulých rokoch.

Prakticky v roku 2001 skupinka vyše stovky týchto vtákov zistila, že vody nezamŕzajúcej Oravy im poskytnú rybárske hody, a tak sem odvtedy prilietajú každú zimu – stále v početnejších a početnejších kŕdľoch. V roku 2002 ich na Orave a Váhu zimovalo približne dvesto, potom päťsto, tohto roku údajne sedemsto. Začiatok jari je pre kormorány ako pre ľudí mesiac máj a tak zo severu Slovenska odlietajú „domov“, kde si zakladajú potomstvo. V týchto dňoch však majú skôr chúťky na ryby, než na lásku, a za tými prilietajú až pod priehradnú nádrž v Tvrdošíne. Zrejme už stratili príslovečnú plachosť, zlietajú dokonca i nad vody v centre Dolného Kubína. Nuž - hlad je zrejme silnejší ako strach. Rybári sa na tieto vtáky hnevajú a plašia ich. Nečudo, veď sedemsto kormoránov vraj za mesiac zožerie dvanásť ton rýb!

Skryť Vypnúť reklamu

Koľko ich je?
Kŕdle kormorána veľkého, na Slovensku celoročne chráneného vtáka, podľa celoslovenského sčítania 15. januára dosiahli počet od 7521 do 8436 kusov. Rozptyl je spôsobený tým, že niekedy je ťažké sčítať kormorány medzi stromami, niektoré sú zakryté konármi a tak niektorí sčítavatelia radšej uvedú číslo napr. od 100 – 200, alebo pripíšu poznámku, že kormoránov môže byť aj viac. Na Orave sa teda 15. januára, keď bolo relatívne teplo, napočítalo na troch nocoviskách 127 kormoránov, pritom v okolí Oravy sa nachádzajú ďalšie nocoviská na Váhu pri Vrútkach, kde nocuje 600 kormoránov, na Váhu pri Ivachnovej nocovalo 36 kormoránov a na Liptovskej Mare 510. Vo februári už rybári a ochranári narátali na Orave 650 kormoránov. Kormorány pritom nemusia v oravskom regióne zimovať každý deň - premiestňujú sa medzi Váhom a Oravou. Čísla o stave kormoránov sú výsledkom spoločného sčítania zimujúcej populácie kormorána veľkého na Slovensku, podľa metodiky vypracovanej Spoločnosťou na ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) a medzinárodnej organizácie Wetlands International. Podľa spomínanej metodiky sa sčítavali kormorány na nocoviskách, teda na väčšinou všeobecne známych konkrétnych miestach, kde sa zhromažďujú na noc. Tým sa eliminovalo podvojné sčítavanie tých istých migrujúcich kŕdľov kormoránov viacerými pozorovateľmi a mohol tak byť stanovený hodnoverný údaj o početnosti zimujúcich kormoránov. Aby výsledky boli hodnoverné, pretože názory rybárov a ochranárov vtáctva na škodlivosť vplyvu kormoránov na rybie spoločenstvá sú rozdielne – ostatného sčítavania sa zúčastnili členovia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ), SOVS a Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Čísla o stave kormoránov na Slovensku i v našej lokalite nám poskytol pracovník SOVS Jozef Ridzoň po konečnom uzatvorení výpočtov a stotožňuje sa s nimi aj SRZ aj SOVS aj ŠOP SR.

Skryť Vypnúť reklamu

Apatia rybárov
k ochranárom
Spomínané tri inštitúcie sa dohodli na oficiálnych počtoch kormorána na Slovensku. To je však zatiaľ asi jediné, na čom sa dohodli. Pretože kým rybári hovoria o premnožení tohto predátora na Slovensku a jeho škodlivosti na prirodzenom biotope a žiadajú kormorána už nielen plašiť, ale aj strieľať, ochranári argumentujú tým, že na Slovensku hniezdi ročne iba 50 – 250 párov kormorána veľkého a teda nie je predpoklad, že hniezdna populácia spôsobuje ekonomicky významnejšie škody na rybách.
Boj medzi rybármi a ochranármi sa stupňuje a vrcholí. Slovenský rybársky zväz, každoročne vykazujúci závažné škody na rybách, vlani v apríli požiadal Ministerstvo životného prostredia SR o udelenie výnimky na plašenie a odstrel kormorána aj na voľných vodách, nielen rybníkoch. Najmä rybárske organizácie na Orave, ktorá je jednou z najpostihnutejších lokalít, mali prioritný záujem na riešení problematiky. Odďaľovaním riešenia, ktorým malo byť udelenie výnimky na odstrel kormorána Ministerstvom životného prostredia SR, sa priam nenávisť rybárov k týmto vtákom zväčšovala a lokálne sa stupňovala aj apatia rybárov voči ochranárom.

Skryť Vypnúť reklamu

Chránený kormorán vyžiera chránenú rieku
Dilema: Celoročne chránený kormorán negatívne zasahuje do rieky Orava, podľa Ramsarskej zmluvy jednej z dvanástich celosvetových chránených lokalít. Ako tento rozpor vníma Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina? „Nadmerný výskyt kormoránov na rieke Orava považuje SRZ za jednoznačne škodlivý zásah do prirodzeného biotopu s výskytom pôvodných druhov rýb, ako i iných živočíchov“, reaguje Boris Chládecký zo SRZ – Rady ŽIlina. „Celé povodie Oravy je zaradené do 4. stupňa ochrany ako významná mokraďová lokalita, na ochrane ktorej by mali mať prvoradý záujem nielen rybári, ale najmä ochranári. Výskyt kormoránov celkovo výrazne zasahuje do ekologickej rovnováhy tohto mokraďového systému, a to nielen priamo nadmerným predačným tlakom na rybie spoločenstvá, ale tiež nepriamo obmedzovaním potravných i priestorových zdrojov pre iné druhy vodného vtáctva, ktoré sa tu vyskytujú v ustálenej početnosti. Pripomíname, že vo viacerých prípadoch ide o chránené živočíchy – ryby alebo vtáky. Dopad na rybie spoločenstvá je o to väčší, že z dôvodu nezamŕzania toku je rieka pre kormorány dostupným potravným zdrojom a kormorány napádajú takmer všetky vekové kategórie rýb. A to i v období jarnej migrácie na neres, čím sa autoreprodukčná schopnosť rybích populácií výrazne znižuje. Kompenzácia vo forme umelého zarybňovania môže do istej miery zdecimovanú obsádku početnostne nahradiť, ale nenávratne degradovaný pôvodný genofond obnoviť nedokáže. Rybárske revíry v povodí Oravy patria už tradične medzi rybársky najviac atraktívne, a z toho dôvodu je náš záujem o minimalizáciu predačného tlaku kormorána na nich prednostný. Negatívny dopad vplyvu kormorána na tieto revíry sa už evidentne prejavuje aj na množstve úlovkov na nich, čo následne spôsobuje znižovanie ich návštevnosti, a tým v nezanedbateľnej miere i cestovného ruchu v regióne“ povedal nám Boris Chládecký.
Marián Sabo, pedseda MO SRZ Dolný Kubín tento fakt len potvrdil: „Každoročne na výročných členských schôdzach porovnávame úlovky rybárov. Tie sú na rieke Orava za ostatné roky katastrofálne. V minulom roku sme tu ulovili napr. iba 46 lipňov! Každoročne vykazujeme pokles všetkých druhov ulovených rýb. U mreny sa znížil počet z 3000 na 500 ks za rok. Ďalšie škody spôsobuje kormorán na chránených druhoch rýb, ako je napr. plaska pásová. Hodnota tejto rybičky je 8000 Sk. Kým chránená nebola, za pol hodiny rybár vylovil aj 50 ks týchto rybičiek, teraz je problém takú rybku v Orave nájsť! Za minulý rok sme do vody „vložili“ 480 000 Sk v násadách. Tieto ryby väčšinou kormorán zožral. Ďalších 20 – 30% sú ryby, ktoré kormorán zabije a nezožerie ich, pretože sú väčšie, než aké môže prehltnúť. Je podľa nás zbytočné vkladať do rieky každoročne státisíce korún. A tak sme požiadali MŽP o dočasné zrušenie zarybňovacej povinnosti na rieke Orava, pretože násadami vlastne kŕmime kormorána,“ argumentuje Marián Sabo.

Presvedčili rybári,
či konferencia?
Ešte vlani v apríli zaslal SRZ žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR o udelenie výnimky na odstrel kormorána veľkého na území viac ako sto rybárskych revírov. No zrejme až medzinárodná konferencia Kormorán veľký a rybárstvo, zorganizovaná SRZ v Žiline rozhýbala navonok „stojaté vody“ na ministerstve. Tá prijala niekoľko záverov ako celoeurópsky riešiť problém premnoženia kormorána veľkého. Boli tu prezentované aj príklady riešenia elimitácie škôd na rybej obsádke na rybochovných zariadeniach a aj voľných tokoch z Rakúska, Nemecka a Českej republiky. Vo väčšine európskych štátov je na elimináciu škôd využívaná ako najúčinnejšia metóda limitovaného odstrelu kormoránov v blízkosti vodných plôch.

Ministerstvo (konečne) vypočulo rybárov
Ministerstvo zistené skutočnosti SRZ i konferencie považovalo za odôvodnené argumenty a 22. februára 2005 rozhodlo o povolení odstrelu kormorána veľkého. Na základe informácií, ktoré nám k tomu poskytla tlačová tajomníčka MŽP Dana Gregorová, odstrel kormorána veľkého za účelom zníženia jeho predačného tlaku a eliminácie vzniku škôd na rybej osádke je povolený od 1. októbra do 30. marca kalendárneho roka v počte maximálne 600 jedincov na území vybraných lovných rybárskych revírov. Na Váhu je to úsek približne od Trenčína po Liptovskú Maru, vrátane rieky Kysuca, Orava a Turiec, na rieke Hron úsek od Banskej Bystrice po Brezno a tiež bol povolený odstrel na vybraných 34 chovných rybárskych revíroch. Výnimkou je zároveň povolené celoročné plašenie kormorána veľkého na vybraných 50 chovných rybárskych revíroch.

Ochranári sú
(stále) proti
Ako na udelenie výnimky reagujú rybári? „ Konečne sa pristúpilo k riešeniu, ktoré prinesie efekt, hoci tohto roku už kormorány asi strieľať nebudeme“, povedal nám predseda MO SRZ v Dolnom Kubíne Marián Sabo. „Predpokladám, že ochranári sa odvolajú a kormorány zatiaľ odletia.“
A aká je reakcia ochranárov na rozhodnutie MŽP? Tomáš Blaškovič, ochranársky manažér SOVS: „Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku považuje rozsah udelenej výnimky za neadekvátny a zvažuje podanie odvolania. SOVS sa stotožňuje so stanoviskom Štátnej ochrany prírody SR, ktorá nesúhlasí s usmrcovaním kormoránov, a na riekach a lovných revíroch navrhuje kormorány iba plašiť.“ Do tretice stanovisko SRZ: „Priamy odstrel obmedzeného počtu kormoránov považujeme za najúčinnejší spôsob plašenia, ktorého výsledkom by pri pravidelnej aplikácii malo byť vytlačenie kormorána z najviac ohrozovaných lokalít. Prístup k ochrane kormorána veľkého treba zmeniť celoeurópsky a začať regulovať rozvoj jeho hniezdnych populácií. Na druhej strane treba akútne riešiť ochranu rybích spoločenstiev pred týmto predátorom, pretože okrem nemalých finančných strát dochádza k negatívnemu dopadu na reprodukčný i genetický potenciál rybích populácií, veľmi pravdepodobne s výrazne dlhodobým účinkom,“ komentoval udelenie výnimky Boris Chládecký zo SRZ – Rady Žilina. A dodal: „Škody, páchané kormoránmi by mali najmä na Orave trápiť nielen rybárov, ale predovšetkým ochranárov.“

Ďalší krok je už na Európe
Rybári sú teda po rozhodnutí ministerstva po rokoch čakania čiastočne spokojní, ochranári veľmi nespokojní. A kormorány? Zrejme najnespokojnejšie, keď ich, vyhladované, vyháňajú už od poloprázdneho hrnca – poloprázdnych riek. Spomínaná výnimka MŽP však môže byť iba prvým, veľmi krátkodobým krokom k záchrane prírodného klenotu - rieky Orava i okolitých tokov. Tými ďalšími majú byť opätovné požiadavky o výnimku zo strany SRZ i závery spomínanej konferencie. Lebo naozaj - celoeurópsky problém premnoženia kormorána veľkého si žiada spoločné „európske“ riešenie.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. Moringa a Ginkgo - pomocníci z prírody
 2. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 3. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 4. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 5. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 6. Magazín SME Ženy už v predaji
 7. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 8. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 9. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 10. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 37 711
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 25 826
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 18 629
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 764
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 15 789
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 15 262
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 14 113
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 513
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 190
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 941
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Koronavírus Žilinský kraj: V obciach sa situácia upokojila, rady sa skrátili (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Žilina, Martin, Čadca, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a ostatných okresoch ZA kraja.

Ilustračné foto.

Podcast je náhrada miestneho rozhlasu

Správy z miestneho rozhlasu patria roky ku koloritu slovenských miest a obcí.

Jednou z hlavných výhod podcastov je, že ich môžete počúvať, keď vám to vyhovuje,“ povedal Jaroslav Kizek z agentúry M KREO.

Dolný Kubín má dobrovoľníkov na testovanie dostatok

Dnes večer podstúpili antigénový test, jeho negativita je podmienkou zaradenia na odberné miesta.

Testovanie dobrovoľníkov Dolnom Kubíne.

Na koronavírus zomreli aj pacienti v oravských nemocniciach

Epidemiologická situácia sa prudko zhoršuje na Liptove.

Počty ťažko chorých v nemocniciach rastú spoločne s úmrtiami.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na nitrianskom letisku núdzovo pristál vrtuľník americkej armády

Dôvodom neplánovaného pristátia bolo zlé počasie.

Koronavírus Banskobystrický kraj: Testuje sa aj na rómskom sídlisku v Rimavskej Sobote (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Banská Bystrica, Lučenec, Žiar nad Hronom, Zvolen a ostatných okresoch BB kraja.

Drive-in miesta v Nitre kolabujú. V nedeľu tam polícia pustí len autá s minimálne tromi ľuďmi

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Nitrianskeho kraja.

Pozitívne testovaný starosta: Najhoršia bola bolesť chrbta

Určite nepodceňujte situáciu. Toto nie je chrípka, odkazuje starosta kysuckej obce.

Už ste čítali?