Piatok, 18. jún, 2021 | Meniny má VratislavKrížovkyKrížovky

V diplomatických kruhoch bolo treba obas zameni

„o si budeme na vás pamäta, je to, že ste nikdy ne

Poas svojho pôsobenia zanechal tu a prostredníctvom alších politikov i v iných krajinách sveta, výrazné stopy, zviditelujúce Slovensko.

Snívali ste v detstve o alekom svete?

„Každý lovek sníva veké sny o ceste okolo sveta za dobrodružstvom a poznaním už od detstva. Uiac sa cudzie jazyky, mal som šastie na pedagógov. Vedeli zapáli môj záujem o ne. Aj preto som sa mohol úspešne zúastni nároného výberového konania o možnos štúdia na strednej škole vo Francúzsku, v rámci normálneho štátneho štipendia. Tam, v meste Nimes, som vo francúzštine zmaturoval a vrátil sa do eskoslovenska študova na Karlovu univerzitu v Prahe. Môžem poveda, že pobyt v slobodnom Francúzsku i šes rokov strávených v kultúrne vyspelej Prahe ma v mnohých ohadoch dokázali pozitívne motivova.

Skryť Vypnúť reklamu

Detské sny sa postupne napali. Získal som skúsenosti s cestovaním i vedomosti štúdiom na uznávanej univerzite. V istom zmysle menovanie za vevyslanca Slovenskej republiky do Kanady bolo akýmsi dovšením tohto oblúku o snoch, cieoch a uplatnení. Som, prirodzene, na možnos zastupova vlastnú krajinu vo funkcii vevyslanca vemi hrdý. A som šastný, že sa mi takej cti dostalo.“ Medzi príchodom do Kanady z Oravy a návratom na Oravu z Kanady museli by veké rozdiely. Kde ste sa skôr zžili s okolím? Ako vás po návrate prijali Dolnokubínania i nemocnica, kde ste pôsobili a pôsobíte?

„Príchod do Kanady bol pre nás nieím novým, nedá sa to, samozrejme, vôbec porovna s príchodom spä domov, kde lovek vlastne všetko dôverne pozná. V Ottawe bolo spoiatku všetko nové. Budova vevyslanectva, úrad vevyslanca, nutnos „vykresa“ z kolektívu nie príliš aktívnych diplomatov fungujúci úrad, ktorý by mal plni z celej svojej sily záujmy vlastného štátu v zahranií. To všetko boli výzvy, ktoré bolo treba úspešne zvládnu. I ke som pred vyslaním absolvoval odbornú prípravu na Ministerstve zahraniných vecí v Bratislave, predsa, až nároné úlohy v krajine vyslania preverili moje skutoné schopnosti. Okolie k nám bolo zo strany Kanaanov vemi priaznivo naklonené. V bezprostrednom susedstve rezidencie bývali alší dvaja vevyslanci, s ktorými sme, prirodzene, postupne nadviazali vemi milé susedské kontakty. Ale aj jedna rodina, bývajúca naproti, ktorá mala syna vo veku nášho syna Liborka, sa k nám správala vemi priatesky. Naše deti sa spolu hrávali, navzájom oslavovali spolu narodeniny, hrali hokej. Kanaania sú vo svojej podstate vemi srdení a nerozlišujú udí poda pôvodu. Každý im je rovnako blízky. Je to sná preto, že samotní obyvatelia Kanady sú pôvodne pozbieraní z celého sveta a ich spolonos sa práve vyznauje tou úžasnou multikulturálnosou a rozmanitosou pôvodu. To je i základ ich schopnosti tolerova aj udí s odlišnými názormi, náboženstvom i politickým presvedením. V tomto je Kanada, dovolím si tvrdi, jednou z najpozoruhodnejších krajín sveta. No a ako ma prijali Dolnokubínania? Skutone, prijali nás spä bez úplných problémov. Našli sme tu našich najbližších priateov bez zmeny náklonnosti k nám a naopak. Nemocnica sa vemi zmenila, ale zatia možno poveda, že vzahy sú primerané.“

Skryť Vypnúť reklamu

Tri a pol roka vo funkcii diplomata, to je studnica skúseností, poznatkov, vedomostí. Ostanú v „depozite“ lekára, alebo o ne prejavujú záujem úrady, ministerstvá, iné zastupitestvá..?

„Áno, tých skúseností a vemi zaujímavých kontaktov som naerpal veké priehrštie. Teší ma to a napa radosou. Vemi ma obohatili vzahy na udskej rovine s podnikateom Tomášom Baom, s ktorým som sa niekokokrát stretol v Toronte i na štátnej veeri, usporiadanej na poes prezidenta Schustera vo vládnom paláci. Je to mimoriadne udský a vemi pracovitý lovek. Bolo pre ma cou, že ma prijal vo svojej budove v Toronte, ale tiež to, že prišiel na moju prednášku o podnikateských príležitostiach na Slovensku, ktorú som mal na pôde University of Toronto. Vzácne boli aj chvíle v katedrále Premenenia Pána, ktorú dal postavi nebohý podnikate slovenského pôvodu Štefan Roman a kde sme boli aj s manželkou prítomní na intronizácii nového biskupa pre kanadských Slovákov J. Pažáka, za prítomnosti vatikánskho nuncia. O svoje skúsenosti som sa po návrate podelil aj na verejných fórach. Mal som prednášky v rámci medzinárodnej konferencie na Katedre medzinárodných vzahov Ekonomickej univerzity v Bartislave. Vekou cou bolo pre ma aj vystúpenie na pôde Slovenskej spolonosti pre zahraninú politiku, ktorej terajším predsedom je rektor Juraj Stern. Ministerstvo zahraniných vecí si vyžiadalo vemi podrobnú súhrnnú správu o mojej innosti, s výpotom vykonaných oficiálnych návštev ministrov slovenskej vlády v Kanade, predsedu parlamentu, predsedu vlády a prezidenta. Hodnotili kladne aj zabezpeenie troch obchodných misií do Kanady. Kultúrne podujatia, koncerty, výstavy, predstavenie slovenskej vážnej hudby, ale i folklóru boli hodnotené ako vemi aktívne. Najviac však zarezonovalo usporiadanie unikátnej, dvojdovej konferencie na pôde Ottawskej univerzity na tému Desa rokov Slovenskej republiky. Inak, samozrejme, všetky moje bohaté skúsenosti boli a sú aj naalej k dispozícii všetkým, ktorí prejavujú o ne záujem, inokedy ich aj sám aktívne ponúkam. Nechcem, aby zostali nevyužité, sú urené pre dobro a prospech nás všetkých.“

Skryť Vypnúť reklamu

Keby ste mali možnos uplatni nejaký kanadský model (v ktorejkovek oblasti) na Slovensku, o by to bolo?

„Bol som pri zrode myšlienky, aby Kanadský urbanistický inštitút nerozvíjal svoje aktivity len v okrese Nové Zámky, ale aj v našom prihraninom okrese. Domnievam sa, že jeho pôsobenie na Orave ešte len zane prináša svoje plody. Kanadský model by som však uplatnil v oblasti vzdelávania širokého obyvatestva a poskytovania možností na šport, zdravé využívanie voného asu. V každom meste, ale i v malých mestách tam majú vybudované športoviská, ihriská, plavárne. Najmä vekorysos, s akou budujú nové zimné štadióny, je obdivuhodná. Ve len kanadské hlavné mesto Ottawa, ktorá má približne 700 000 obyvateov, s predmestiami horko-ažko jeden milión, má asi 15 krytých zimných štadiónov. Prístupnos adovej plochy zase spôsobuje zdravé aktivity mladej generácie, ktorá radšej športuje, než by sa poflakovala niekde na pive pri cigarete. A propos, v Kanade sa prakticky nikde nedá faji. Nielen v úradoch a na pracoviskách, ale ani v reštauráciách, pivárach, baroch a noných podnikoch. A prísne sa to dodržiava a kontroluje. Na Slovensko by som preniesol aj osi viac z kanadského systému ochrany prírody.“

o vám robilo najväšie problémy v osvojovaní si diplomatického protokolu pri rôznych oficiálnych príležitostiach? „Neotravoval“ vás niekedy ten protokol?

„Diplomatický protokol je organický súbor uritých predpisov. Je vyskúšaný a osvedený ako nástroj na správne uskutonenie najrôznejších oficiálnych príležitostí. Napríklad, návšteva na najvyššej úrovni, návšteva hlavy štátu, predsedu vlády i predsedu parlamentu sa v Kanade vždy zaína prijatím v krásnej historickej budove tamojšieho parlamentu, kde oficiálny hos so svojím sprievodom pred zrakom protokolárov, médií a lenov vlády podpisujú pamätnú knihu oficiálnej návštevy. Všetko, do najmenších detailov, sme museli s kanadskou stranou vopred dohodnú a nacvii tak, aby nedošlo k žiadnemu zádrheu. Návšteva slovenských signitárov, napr. návšteva prezidenta republiky bola rozpracovaná na pä dní tak, že doslova každú minútu sme vedeli, o bude nasledova. Aj vevyslanec s manželkou má nepísanú protokolárnu povinnos pozva na oficiálnu veeru do budovy rezidencie vevyslanca ministra kanadskej vlády, ktorý o niekoko dní navštívi SR. Vtedy je protokol vemi prísny, od privítania pri dverách, uvedenia do salónu, spoloenskej konverzácie s hlavným hosom a alším sprievodom poas koktailu ako i uvedenie k stolu. Celou vedou je prednášanie „prípitku“, kde vevyslanec musí hostí nielen privíta, ale krátko zrekapitulova hlavný cie návštevy a pokia možno vyšperkova svoj príhovor nejakou vhodnou úsmevnou príhodou. Nenútenos a duchaplnos v rámci predpísaného protokolu je „umenie“, ktoré sa v diplomatickom prostredí hodnotí sná najvyššie. Prežíval som aj chvíky napätia, ke na istej oficiálnej veeri, podávanej predsedom kanadského Senátu na poes slovenskej parlamentnej delegácie sa naši poslanci „vyznamenali“ tým, že nevedeli žiadnu použitenú cudziu re, v ktorej by boli mohli konverzova so susedom po svojej avici, i pravici. Celý veer len tak smutne sedeli a nedokázali sa do spoloenskej konverzácie vôbec zapoji. Aj to je, žia, nechcená vizitka a informácia o našej krajine navonok.“

Spomeniete si na nejaký „brept“ v súvislosti s nejasnosou v anglickom jazyku?

„Spomínam si na príhodu, ktorú som zažil pri vystúpení v televíznom krajanskom vysielaní, kedy som bol hosom programu a vysvetoval som kanadským Slovákom, aké sú ciele slovenskej zahraninej politiky a priority zahraniného obchodu. Na výslovnú žiados moderátorky programu som musel strieda slovenský jazyk a anglický jazyk, keže nie všetci krajania už ovládajú našu rodnú re. Bolo to namáhavé, pretože som musel hovori bez nejakej zvláštnej prípravy celú vyhradenú polhodinu sám. Najmä spoiatku som musel dáva pozor, aby som hlavne ekonomické termíny, ako da z pridanej hodnoty, hrubý domáci produkt, miera investícií, dôchodkové zabezpeenie a pod., správne prekladal a používal bezchybné anglické názvy týchto a podobných pojmov.“

Ocitli ste sa ako vevyslanec niekedy v situácii, ke ste museli naas siahnu po svojom pôvodnom povolaní a riadi sa nie diplomatickým protokolom, ale Hippokratovou prísahou?

„Pravdaže. Keže na vevyslanectve, žia, vyslaní pracovníci nie sú poistení poda kanadských predpisov do zdravotného poistenia, každý sa snažil neochorie a neprís k úrazu. V opanom prípade sme si museli ošetrenie plati sami, o boli vždy horibilné sumy. Preto sa mi astostávalo, že ma pracovníci ambasády prosili, aby som ich vyšetril ja, prípadne dal im lieky z mojich zásob, alebo poradil, i môžu užíva lieky, ktoré mali doma. Spomínam si, že som urgentne zasahoval pri zápale púc syneka jedného z nižších diplomatických pracovníkov. Našastie všetko dobre dopadlo.“

Kde žijú udia „rýchlejšie“? Pokúste sa porovna život obyajných udí v kanadských regiónoch podobných Orave so životom na Orave.

„Myslím si, že život v Kanade je do istej miery jednoduchší v tom, že je rýchlejšia dostupnos rôznych služieb a obchodných reazcov. To poskytuje komfort, ktorý bežný slovenský oban zatia nemá, a ke má, tak v obmedzenej miere. Vemi prepracovaný je systém možnosti vrátenia tovaru, ak má kaz, asto však len preto, že sa vám tovar znepái. Vtedy firma bez akéhokovek komentára vráti peniaze a tovar prevezme spä. Naši udia sa nabehajú viac po úradoch a zháaním nieoho nedostatkového. S tým sme sa v Kanade nestretli. udia tam žijú akoby pomalšie, spokojnejšie. A vždy si nájdu as na šport. Kanadský dôchodca i dôchodkya, ke porovnávame vzhadovo, vyzerá lepšie, zachovalejšie a má stále zmysel pre humor a šport. Dožívajú sa tu vyššieho veku v porovnaní s dôchodcami na Slovensku. Avšak v poslednej dobe cítim, že životná úrove na Slovensku sa zvyšuje. Skôr však u ekonomicky aktívneho obyvatestva, príjmy slovenských dôchodcov sú zatia oproti Kanade nízke. Myslím však, že život aj na Orave je v porovnaní so životom v kanadských regiónoch bohatší, plnší, udia majú všestrannejšie záujmy. Bežný Kanaan žije konzumným, plochejším životom, nemá záujem o kultúru a ni mu nie je až tak prístupná ako napríklad aj v Dolnom Kubíne. Vážme si to, o máme...I kultúrne dedistvo. To Kanada nemá vôbec...

O om snívate dnes? O politickej i lekárskej kariére?

„Nesnívam, držím sa reality a uvažujem o mnohých veciach. Mnohí „pokušitelia“ mi hovoria, že by som nemal necháva skúsenosti viacnásobného poslanca parlamentu ako aj plynulú znalos dvoch jazykov (angl., franc.) len tak ladom. Nahovárajú má, aby som kandidoval vo vobách do Európskeho parlamentu. Takúto úvahu len v sebe nosím, premýšam, kde som osožnejší... i ako lekár vo svojej praxi, alebo na inej úrovni. Dennodenne ošetrujem a lieim desiatky udí, o mi prináša obrovskú rados. Ak by som však bol zvolený do Európskeho parlamentu, slúžil by som svojmu udu a nášmu Slovensku, majúc možnos ovplyvova európsku politiku spoloného domu, kde je možné prinies kus slovenského prístupu k hodnotám i spoloným dobrám. Nádejám sa, že zdravotnícka starostlivos bude skvalitnená a dostupná, že dôchodcovia sa budú ma onedlho lepšie, že sa zvýši ochrana mnohopoetnejších rodín, že bude dos práce pre všetkých a že Slovensko bude bezpené. Viac ako o kariére snívam o láske. O láske medzi umi dobre vôle, o porozumení. O vyšších ideáloch, ktoré môžu pri istote udského srdca prekonáva aj veké prekážky a doslova aj „hory prenáša“. Ušachtilos úmyslov a citov môže prinies do vzahu dvoch udí i do vzahov skupín udský rozmer existenciálnej otázky. Kultúra života a pracovitos, zmiešaná so solídnosou a vzdelanosou, to všetko by mohlo vytvori ten Voltairovský „najlepší zo svetov“ v nás... To je nateraz môj „program“, to je prostriedok i cie pre lepší život Slovenska i Európy.“

Lýdia Vojtaššáková

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 3. Zázračná škola so zelenou strechou
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Crème de la crème po slovensky
 7. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 8. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 9. Po Slovensku na motorke
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 27 621
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 714
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 10 498
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 453
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 7 363
 6. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 6 854
 7. Po Slovensku na motorke 6 123
 8. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 5 487
 9. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 269
 10. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 3 892
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Staršie smetiarske auto malo viac ako 30 rokov a bolo poruchové, vymenili ho.

Novší model auta na zvoz smetí umožní okrem klasických 110-litrových nádob zbierať aj väčšie 240-litrové alebo 1100-litrové smetné nádoby.


1 h
Natieranie zábradlia na moste v Oravskej Porube.

O dôležitú spojnicu dediny s mestom sa postarali dobrovoľníci.


8 h
Ako si vybrať turistickú obuv? Poradí vám Lukáš Majerčák, expert z Intersportu.

Radí expert Lukáš Majerčák zo spoločnosti Intersport.


9 h

Diskusiu sledujte naživo vo štvrtok o 14. hodine.


15. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nečakaná správa o skone Júliusa Kohúta zasiahla mnohých.


24 h

Mladý medveď navštevuje v dedine včelára.


6 h

Zásahový tím evidoval o výskyte medvedice v dedine vyše 70 hlásení a sťažností.


17. jún

Počet kolízií elektrokolobežiek s chodcami v Trnave stúpol, pribudli aj vážne zranenia.


17. jún

Už ste čítali?