Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

Vzájomné súperenie oravských okresov v íslach a porovnaniach

Ak sa Orava v rámci reformy verejnej správy opä zlúi, štatistické hodnotenia regiónu z pohadu troch okresov budú urite patri histórii. Kompetentní totiž skutone navrhli na Orave návrat k územno-správnemu usporiadaniu spred roku 1996 a Orava má ma jediné okresné centrum – Dolný Kubín. Proti tomu sa však ozvali hlasy zdola, žiadajúce ponecha predovšetkým okres Námestovo. A tak sa na Úrade splnomocnenca Vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy opä prepoítava.

My sme siahli po dostupných štatistikách z nedávnych období, aby sme itateom priblížili niekoko faktov zo „súperenia“ jednotlivých oravských okresov. Nareli sme do demografie, sociálnej i ekonomickej štatistiky. V mnohých hodnoteniach z ostatného celoštátneho sítania obyvateov vynieva predovšetkým okres Námestovo. Z globálneho hadiska ho možno hodnoti ako najdynamickejší. Okres Dolný Kubín, ktorý po rozdelení regiónu na tri okresy isté obdobie viac-menej stagnoval, sa vyznauje predovšetkým tým, že viac ako polovica obyvateov žije v jedinom meste okresu, z oravských okresných miest sa v mnohom blíži priemeru slovenských miest.

Skryť Vypnúť reklamu

Mesto Tvrdošín, ktoré v súboji miest o sídlo okresu dostalo v roku 1996 šancu, v porovnaní s okresnými mestami Oravy, ale i samotnou s ním o sídlo okresu súperiacou Trstenou v štatistike i reálnom pohade v mnohom zaostáva. Za svoje sídlo si Tvrdošín napr. nezvolil žiaden z najväších podnikateských subjektov z pohadu potu zamestnancov, takmer podobná je, v porovnaní s ostatnými oravskými mestami, aj situácia v pote bankových subjektov sídliacich na pôde mesta.

Zmysel reformy je aj o dostupnosti verejnej správy obanom. Zatia o mnohé kompetencie už prevzala od štátu samospráva priamo na obce i spoloné úradovne, štát bude zriaova sídla štátnej správy prostredníctvom oblastných i obvodných úradov. V prípade opätovného zlúenia troch oravských okresov do jedného s centrálnym sídlom v Dolnom Kubíne sa predžia mnohým obanom vzdialenosti do svojho okresného mesta až na približne 60 kilometrov.

Skryť Vypnúť reklamu

Materiál, týkajúci sa decentralizácie kompetencií, reformy miestnej štátnej správy a územnej samosprávy Vláda SR stiahla zo svojho aprílového rokovania, nový termín jeho prerokovania zatia nie známy. (vš)

Nárast iba v okrese Námestovo

Poet obyvateov na Orave za ostatné tri desaroia stúpol o viac ako 37 tisíc. V 70-tych rokoch najväší prírastok na 100 obyvateov zaznamenal okres Tvrdošín. alšie dve desaroia však mali v tomto ukazovateli opanú tendenciu. Dolný Kubín zaznamenal najväší prepad v 90-tych rokoch, sná aj na úkor Bielej Oravy, ktorá sa po poklese v 80-tych rokoch výrazne rozrastá. (vš)

Štruktúra obyvatestva poda vzdelania

Vzdelanostná úrove obyvatestva patrí medzi slabé stránky regiónu. Najnepriaznivejšia je situácia v okrese Námestovo. iastone je to ovplyvnené aj dopravnou napojenosou oblasti na vysokoškolské centrá. Relatívne nízky podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvatestva na Orave celkom zrejme súvisí aj s nižšou finannou atraktívnosou uplatnenia absolventov VŠ v regióne v porovnaní s inými oblasami SR. Orava má však kvalitné stredné a odborné školstvo. Výuba profesií nadväzuje na existujúcu hospodársku základu v regióne. Väšina školských zariadení je však v zlom technickom stave, chýbajú finanné prostriedky na ich údržbu a rekonštrukciu, je nedostatok odborných uební, uebných pomôcok a vo väšine škôl chýbajú telocvine. Najnovšou školou, reagujúcou na súasné požiadavky mladých udí je Jazyková škola, ktorá vznikla pri Gymnáziu A. Bernoláka v Námestove. (vš)

Skryť Vypnúť reklamu

Ako sa rozvíjajú oravské mestá?

Najintenzívnejší rozvoj zaznamenala v ostatnom desaroí Trstená, v hodnotiacom kritériu prírastku obyvatestva na 100 obyvateov predstihla mladé mesto Námestovo. Výrazne zaostáva Dolný Kubín a predovšetkým okresné mesto Tvrdošín.

Ak sa však máme pozrie do budúcnosti, najväšiu šancu na alší rast má Námestovo s najvyšším zastúpením obyvateov v predproduktívnom veku. Oakáva sa dostatok pracovných síl i rast obyvateov nielen v meste, ale aj celom Námestovskom okrese. (vš)

V minulosti z obcí do miest. Ako alej?

Za ostatných 30 rokov sa do miest prisahovalo takmer 25 tisíc obyvateov. Najväší podiel obyvatestva, žijúceho dnes na vidieku, má okres Námestovo, hoci za ostatných tridsa rokov klesal. Vidiecke obyvatestvo tu tvorí dnes aj tak až 85,49 percent, o je výrazne viac ako v ostatných dvoch oravských okresoch. Mimo dvoch miest hornej Oravy – Tvrdošína a Trstenej - žije v súasnosti 51,5 percent obyvateov, na dolnej Orave dokonca prevažuje obyvatestvo mestské, v obciach ostalo už iba 49,32 percent obyvateov. (vš)

V Námestovskom okrese je dvojnásobne viac

živnostníkov ako v okresoch Tvrdošín a Dolný Kubín

Pri porovnávaní pôsobnosti fyzických osôb za jednotlivé okresy Oravy, Námestovský okres výrazne prevyšuje alšie dva v celkovom pote fyzických osôb, predovšetkým v oblasti stavebníctva a priemyslu. Dolnokubínsky okres zas mierne prevyšuje v pote fyzických osôb pôsobiacich v službách a obchode, pohostinstvách, ubytovaní a cestovných kanceláriách.

Poet ziskových organizácií v regióne za ostatné roky kolíše, v každom prípade tu však existuje potenciál na pôsobenie nových podnikateských subjektov. Od roku 1997 do konca roku 2000 stúpol poet fyzických osôb o 1 489 nových subjektov. V istom období uvádzaných troch rokov bolo na Orave zaregistrovaných až 7 408 fyzických osôb, z toho necelých 90 % tvorili živnostníci, 7 % samostatne hospodáriaci roníci a 3 % slobodné povolania. Zaujímavý je fakt, že v Námestovskom okrese je zaregistrovaný dvojnásobne vyšší poet živnostníkov ako v alších dvoch okresoch (pôsobia v stavebníctve).

Na rozdiel od fyzických osôb sa existujúce právnické osoby v regióne vo výraznej miere zameriavajú na obchod, pohostinstvá, ubytovanie a cestovné kancelárie (36 % z celkového potu). V tejto oblasti ich poet za ostatné roky kolíše, nedá sa hovori o raste i poklese. Za ostatné roky však došlo k poklesu potu právnických osôb pôsobiacich v priemysle (21 % z celkového potu PO ku koncu roka 2000). Rovnako približne po 12 až 13 % z potu PO v regióne je zastúpených v oblastiach ponohospodárstvo a lesníctvo, stavebníctvo a služby. Ich poty sa za ostatné roky viac-menej nezmenili. Dolnokubínsky okres vedie v celkovom pote právnických osôb. Je tu výrazne väší poet PO ako v dvoch alších okresoch, hlavne v odvetviach služby (58 % z celkového potu v službách pôsobiacich PO v regióne), obchod, pohostinstvá, ubytovanie a cestovné kancelárie (49 %) a priemysel (42 %).

Medzi najväšie podnikateské subjekty, o do potu zamestnancov v regióne, patria: CRT – Elektronic, spol. s. r. o., Oravská Lesná; ELKOP, s. r. o., Dolný Kubín; Kovohuty, s. r. o., Dolný Kubín; makyta Púchov, a. s., závod Námestovo; Matsushita electronic components, s. r. o., trstená; METALSINT, a. s., Dolný Kubín; OFZ, a. s., Istebné; Oravské spotrebné družstvo Trstená; OVP ORAVA, s. r. o., Trstená; PUNCH, a. s. Námestovo; PST Slovakia, a. s., Námesovo; SEZ, a. s., Dolný Kubín; TRIBOMETAL, a. s., Dolný Kubín; VIDOX, a. s., Trstená; ZTS TEES Lesné traktory, a. s., Trstená; ZS Strojárne, a. s., Námestovo. (vš)

Za prácou do sveta

Samozamestnávanie na živnos sa v oblasti Bielej Oravy stáva oraz aktuálnejšie. Živnosti si otvárajú murári, frézari, roníci... Vyberajú sa za prácou prevažne do sveta, doma zostávajú len zriedka, oravské firmy zamestnávajú pomerne nízky poet živnostníkov. Takýto „zvyk“ majú najmä podnikatelia zo západného Slovenska, iech, ale aj v zahranií. Kým v januári a februári tohoto roka živnostenský odbor OÚ v Námestove vydal 91 a 92 živnostenských oprávnení, v marci to bolo už 128. Doterajší mesaný rekord tu však prekroili v apríli - novým živnostníkom vydali rozhodnutia o vydaní živnostenského listu v 163 prípadoch. (mp)

Okres Námestovo sa spamätáva prvý

Z dlhodobých ukazovateov nezamestnanosti za posledných sedem rokov je zrejmé, že poet evidovaných nezamestnaných na Orave kulminoval v rokoch 2000 a 2001 a v posledných dvoch rokoch je vývoj pozitívny. Z porovnaní rovnakého obdobia týchto rokov, za ktoré sme si aktuálne zvolili marec, vidie, že okres Námestovo sa zrejme z vysokej nezamestnanosti zaal spamätáva ako prvý už v roku 2001. Okrem toho, že okres bol zaradený do vládneho programu podpory okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti, úrad práce využíval dostatone aj finanné prostriedky na podporu aktívnej podpory trhu práce na to, aby sa najmä kvalifikovaní evidovaní remeselníci samozamestnávali. A keže obyvatelia z Bielej Oravy sú oddávna nauení chodi do sveta za prácou, mnohí si zvolili radšej živnos a hadanie práce v okolí Bratislavy i v zahranií, než živori z dávok sociálnej pomoci, ktoré v ostatných mesiacoch nedosahujú ani výšku životného minima. V alších dvoch okresoch Oravy sa situácia zaala mierne zlepšova v minulom roku, citenejšie až túto jar. (mp)

Viete že...

... Oravci chovajú 383 koní, z toho v okrese Dolný Kubín 65, Tvrdošín 105 a Námestovo 213. V okrese Námestovo sa chová najviac koní spomedzi okresov Žilinského kraja.

... v Dolnokubínskom okrese je najviac podnikov na Orave? Ku koncu minulého roka ich tu bolo evidovaných 399. V okrese Námestovo 234 a Tvrdošín 215. Kým v Dolnokubínskom okrese poet podnikov v poslednom štvrroku stagnoval, v ostatných dvoch podniky pribudli. V Námestovskom okrese 4 a v Tvrdošínskom 6.

... poet fyzických osôb - podnikateov - na Orave v závere minulého roka klesal o 123. Najviac v okrese Námestovo, o 78.

... ku koncu roku sa na Orave predalo 3 284,34 ton zemiakov? Najviac v okrese Dolný Kubín (1 449,21 t), priom ich priemerná cena tu bola 6,03 Sk/kg. Námestovania predávali zemiaky priemerne po 4,87 Sk/kg a Tvrdošínania najlacnejšie - za 4, 34 Sk/kg.

... v podnikoch nad 20 zamestnancov najlepšie zarábali na Orave Dolnokubínania? Priemerná nominálna mesaná mzda tu v závere minulého roka dosiahla 14 383 Sk, o 11% viac ako rok predtým. V okrese Námestovo to bolo 11 192 Sk (+ 6,9%) a v okrese Tvrdošín 11 770 Sk (+ 9,9%).

... že najviac bytov (vrátane rodinných domov) v kraji je rozostavaných v okrese Námestovo? Ku koncu roku tu bolo 670 rozostavaných bytov, v priebehu roku 2002 sa dokonilo 218 nových bytov. V Dolnokubínskom okrese pribudlo za ten as 201 bytov, rozostavaných zostalo 355, v okrese Tvrdošín sa obyvatelia mohli poas roka nasahova do 156 nových bytov i domov, dokoni im zostáva 510 bytov.

... v Tvrdošínskom okrese majú turisti k dispozícii najviac lôžok na Orave, 2 792. Na dolnej Orave je to 1 295 lôžok, Biela Orava ponúka turistom iba 724 postelí.

... Dolnokubínsky okres eviduje najviac ovocných stromov a kríkov v regióne i kraji? Celkom je to 452 864 stromov a kríkov. Podieajú sa na tom ríbezle, ktorých je na vyšnokubínskej farme a u ovocinárov spolu 429 508.

... na Orave rastie poda štatistík iba 15 stromov broský? V Námestovsku ani jedna, v Tvrdošínskom okrese 7 a v Dolnokubínskom 8.

... o osi lepšie sú na tom Oravci s marhuami. Dolnokubínsky okres ich eviduje v záhradách 56, Námestovský 2 a Tvrdošínsky 28. (mp)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Zelená Bratislava
 10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 18 529
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 14 025
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 179
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 12 896
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 254
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 349
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 865
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 955
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 786
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 760
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Orava - aktuálne správy

Vedenie strojární odporúča firmám testovanie zamestnancov

V Herne majú za sebou už šieste kolo testovania na COVID-19.

Testovanie v strojárňach.

Armáda posilnila odberové tímy, čakanie na odbery by sa malo skrátiť

Minister obrany prosí ľudí z okresov mimo Oravy a Bardejova, aby nechodili na testovanie.

V Dolnom Kubíne pri mestskom kultúrnom stredisku sa už na testovanie nečaká.

Záujem o testovanie je veľký aj v sobotu

Ľudia začali vytvárať rady ešte pred otvorením odberných miestností.

Polovica z radu v Záskalí.
V Osádke už vykonali viac odberov ako má dedina obyvateľov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V piatok zachytili takmer 1 700 pozitívnych (minúta po minúte)

Na Orave sa začala pilotná časť celoplošného testovania na Covid-19.

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Už ste čítali?